Stad Eeklo

Catégorie : Attribution | Date de publication: 01/08/2022

DETAIL

Stad Eeklo | Collectieve hospitalisatieverzekering 2023 t.e.m. 2025
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Stad Eeklo
Postadres :  Industrielaan 2, BE- 9900  Eeklo
Contactpersoon:  Mevrouw Hilde Van Hooreweghe
Tel:   +32 92182877
E-mail:   hilde.van.hooreweghe@eeklo.be
Internetadres(sen):   www.eeklo.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Collectieve hospitalisatieverzekering 2023 t.e.m. 2025  
Referentienummer:   B166-2022
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  66512220
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
103256.36  EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE233
Voornaamste plaats van uitvoering:   Stad Eeklo, Industrielaan 2 te 9900 Eeklo
II.2.4. Beschrijving
Sluiten van een collectieve hospitalisatieverzekering personeel voor de medewerkers van de stad en het OCMW van Eeklo.   Het gaat om een samengevoegde opdracht waarbij de stad Eeklo optreedt als aanbestedende overheid in eigen naam en in naam van het OCMW van Eeklo.   De stad Eeklo is vrij deze opdracht al dan niet te gunnen.  

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2022/S 081-218742

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1:  Collectieve hospitalisatieverzekering 2023 t.e.m. 2025

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2022-07-29

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   ETHIAS NV
Postadres:   Prins Bisschopssingel 73, BE- 3500  Hasselt
Tel:   +32 11282122
E-mail:   carina.bex@ethias.be
NUTS-code:   BE
Internetadres:   www.ethias.be
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State,  BE  Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-07-30

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]