Stad Hasselt

Catégorie : Attribution | Date de publication: 03/08/2022

DETAIL

Stad Hasselt | Diensten Mobiliteit en Stadsontwikkeling - Raamovereenkomst - Participatiemanagement
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Stad Hasselt
Postadres :  Limburgplein 1, BE- 3500  Hasselt
Contactpersoon:  Mevrouw Krista Lycops
Tel:   +32 11308176
E-mail:   krista.lycops@hasselt.be
Internetadres(sen):   www.hasselt.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Diensten Mobiliteit en Stadsontwikkeling – Raamovereenkomst – Participatiemanagement  
Referentienummer:   2022-5145
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  79000000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
500000.00  EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE224
Voornaamste plaats van uitvoering:   Stad Hasselt, Limburgplein 1 te 3500 Hasselt
II.2.4. Beschrijving
Stad Hasselt heeft een ambitieus bestuursakkoord op vlak van mobiliteit en stadsontwikkeling (meer info: https://www.hasselt.be/nl/stadsbestuur).   Om deze ambities waar te maken zullen de komende jaren heel wat trajecten starten om nieuwe bereikbaarheids-/circulatieplannen te implementeren. De oplossing van maatschappelijke vraagstukken rond parkeren, mobiliteit en stadsontwikkeling zullen, al dan niet gespreid over verschillende jaren, stevig hun stempel drukken op het uitzicht en functioneren van de verschillende wijken in Hasselt. Bijgevolg laten zij de opinie van tal van stakeholders niet onberoerd.   Dit maakt dat heel wat doelgroepen, zoals handelaars, bezoekers, grondeigenaars, omwonenden …, niet enkel geïnformeerd willen worden, maar ook van begin af aan inspraak verlangen. Het stadsbestuur wil haar stakeholders, afhankelijk van de impact van een planningsinitiatief of realisatie, maximaal en/of meerdere kansen bieden om te participeren.   Elke case vraagt steeds om een weldoordachte onafhankelijke strategie, die niet steeds door de betrokken stadsdiensten kan worden uitgewerkt. Daarnaast vragen sommige cases extra inspanningen, waarbij de betrokken diensten externe ondersteuning nodig hebben.   Hiervoor wil Stad Hasselt beroep doen op een externe partner die afhankelijk van de noodzaak ingeschakeld kan worden ter ondersteuning van de stadsdiensten.  

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2022/S 076-208088

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1:  Diensten Mobiliteit en Stadsontwikkeling – Raamovereenkomst – Participatiemanagement

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2022-07-29

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   CONNECT NV
Postadres:   Maastrichterstraat 71, BE- 3500  Hasselt
Tel:   +32 11456845
Fax:   +32 11456820
E-mail:   info@groepC.be
NUTS-code:   BE
Internetadres:   www.connect.be
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapsstraat,  BE- 1040  Brussel (Etterbeek)
Internetadres(sen):   http://www.raadvanstate.be/?page=e-procurement&lang=nl

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-01

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]