Stad Kortrijk

Catégorie : Attribution | Date de publication: 24/09/2022

DETAIL

Stad Kortrijk | Raamovereenkomst levering, installatie en uitbreiding van het stedelijk camerabewakingssysteem en bijhorende data gerelateerde diensten
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  stad Kortrijk
Postadres :  Grote Markt 54, BE- 8500  Kortrijk
Contactpersoon:  Mevrouw Sabien Maes
Tel:   +32 56244886
E-mail:   sabien.maes@kortrijk.be
Internetadres(sen):   www.kortrijk.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst levering, installatie en uitbreiding van het stedelijk camerabewakingssysteem en bijhorende data gerelateerde diensten  
Referentienummer:   2022/2589
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  35125300
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
3305785.12  EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE254
Voornaamste plaats van uitvoering:   diverse locaties
II.2.4. Beschrijving
Raamovereenkomst van 4 jaar voor levering, installatie en onderhoud van het stedelijk camerasysteem en -netwerk en bijhorende data-gerelateerde diensten.   Via deze raamovereenkomst wenst de stad het huidige camera netwerk te bestendigen en verder uit te bouwen en toekomstgericht te laten groeien via data-gerelateerde diensten waarbij gedacht wordt aan bijkomende ANPR functionaliteiten, snelheidsmeting, beeldanalyse, tellingen (real-time en ex post) en andere nieuwe technieken die mogelijk worden.   Deze raamovereenkomst wordt opengesteld voor andere besturen onder de vorm van een aankoopcentrale (zie bijlage C). De Totale raming van deze raamovereenkomst bedraagt 4.000.000 EUR inclusief BTW. De inventaris bij dit dossier gaat over de casus Kortrijk en wordt gebruikt voor de beoordeling van de gunningscriteria.   Deze overeenkomst garandeert geen exclusiviteit.  

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2022/S 081-217532

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1:  Tijdsregistratie

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2022-09-21

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   R.T.S. bvba
Postadres:   Paddevijverstraat 56A, BE- 8900  Ieper
Tel:   +32 57208083
Fax:   +32 57208457
E-mail:   info@rts.be
NUTS-code:   BE
Internetadres:   http://www.rts.be
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1000  Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel
Tel:   +32 22349611
Internetadres(sen):   www.raadvanstate.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-09-22

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]