Marché Public

STAD MECHELEN

Catégorie : Attribution | Date de publication: 26/05/2020

DETAIL

STAD MECHELEN | Overheidsopdracht houdende de verkoop van het perceel Eandiswijk te Mechelen met bouwverplichting - perceel 2 N° 517534
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Stad Mechelen
Postadres: Grote Markt 21,BE-2800 Mechelen
Contactpersoon: De heer Koert Hendrickx
Tel: +32 15297531
Fax: +32 15297510
E-mail: overheidsopdrachten@mechelen.be
Internetadres(sen): www.mechelen.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Overheidsopdracht houdende de verkoop van het perceel Eandiswijk te Mechelen met bouwverplichting – perceel 2 
Referentienummer: 2019-OO-PP-425
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45100000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
10750005.00 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE212
Voornaamste plaats van uitvoering: 2800 Mechelen
II.2.4. Beschrijving
De Opdracht Perceel 2 bevat volgende Luiken:  1. ‘Luik 1, Aankoop’: aankoop van het perceel Eandiswijk.  2. ‘Luik 2, Aanleg Kruispunt Elektriciteitsstraat’: studie, ontwerp en heraanleg van het kruispunt aan de Elektriciteitsstraat en de N16.  3. ‘Luik 3, Financiering’: het medefinancieren van de aanleg van een parkzone in het deelgebied Parkzone. 

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2019/S 097-233327

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Overheidsopdracht houdende de verkoop van het perceel Eandiswijk te Mechelen met bouwverplichting – perceel 2

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2020-04-09

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Cores Properties
Postadres: Mechelsesteenweg 176,BE-2018 Antwerpen
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 37, BE-1000 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-05-25

Création de la license EBP Light

Démarrez votre licence EBP Light gratuitement et sans engagement.
Découvrez tous les marchés publics en Belgique.

Comment cela fonctionne-t-il ?

  • 1 Remplissez le formulaire et faites-nous savoir exactement ce que vous recherchez.
  • 2 Recevez un mail de confirmation et activez votre license.
  • 3 Découvrez les derniers avis de marchés publiés en Belgique.
Scroll to Top