Stad Mechelen

Catégorie : Attribution | Date de publication: 04/08/2022

DETAIL

Stad Mechelen | Verkoop Lamot congres- en erfgoedcentrum (nieuwe publicatie)
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Stad Mechelen
Postadres :  Grote Markt 21, BE- 2800  Mechelen
Contactpersoon:  Mevrouw Heidi Gotemans
Tel:   +32 15298041
E-mail:   heidi.gotemans@mechelen.be
Internetadres(sen):   www.mechelen.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Verkoop Lamot congres- en erfgoedcentrum (nieuwe publicatie)  
Referentienummer:   2022-OO-VB-974
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  70310000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE212
Voornaamste plaats van uitvoering:   2800 Mechelen, Van Beethovenlaan 8/10
II.2.4. Beschrijving
Deze Leidraad geeft toelichting bij de Verkoop van het congres- en erfgoedcentrum Lamot, gelegen te 2800 Mechelen, Van Beethovenlaan 8/10, kadastraal gekend onder 1ste afdeling, sectie E, nummer 661 P/deel (het ‘Onroerend Goed’).   Met deze Leidraad nodigt de Stad Mechelen eventuele geïnteresseerde partijen uit om een Voorstel in te dienen tot aankoop van het Onroerend Goed via een (zuivere-) koop-verkoop oftewel via een huurkoop.   De aankoop door de Kandidaat van het Onroerend Goed gaat gepaard met de aankoop door de Kandidaat van het handelsfonds van de VZW Brouwgebouw Lamot, inclusief alle lopende overeenkomsten in hoofde van VZW Brouwgebouw Lamot en het huidige personeelsbestand van VZW Brouwgebouw Lamot.   De Leidraad werd op 20.05.2022 verstuurd voor aankondiging in het Bulletin der Aanbestedingen en werd tevens gepubliceerd op de website van de stad Mechelen.   De Kandidaat aanvaardt door het indienen van een Voorstel onvoorwaardelijk de inhoud van deze Leidraad en de correctheid van de gevolgde procedure.   De Leidraad wordt uitsluitend verstrekt onder de in dit document genoemde voorwaarden.   De Leidraad is enkel uitgegeven om de geïnteresseerde partijen de kans te geven een Voorstel tot aankoop te doen. Elk ander gebruik van deze Leidraad is dan ook strikt verboden, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toelating van de Eigenaar.   Alle informatie die deze Leidraad bevat is eigendom van de Eigenaar en moet daarom steeds als strikt vertrouwelijk worden behandeld. Deze informatie mag op geen enkel ogenblik verspreid worden zonder uitdrukkelijke toelating van de Eigenaar.   De Eigenaar behoudt zich het recht voor om in de loop van de procedure af te wijken van de bepalingen van deze Leidraad, zonder evenwel afbreuk te doen aan de toepassing van transparantie, objectiviteit en gelijke behandeling. De Eigenaar zal dit enkel doen in de mate dit niet leidt tot concurrentievervalsing of discriminatie van de Kandidaten. Daartoe zullen de Kandidaten uitdrukkelijk gewezen worden op gebeurlijke afwijkingen, aanpassingen of aanvullingen. De afwijkingen, aanpassingen of aanvullingen kunnen nooit aanleiding geven tot een recht op (schade)vergoeding of enige andere aanspraak in hoofde van de Kandidaten.   De Eigenaar zal op geen enkele wijze verantwoordelijk worden geacht voor biedingskosten, uitgaves, verricht werk of inspanningen die door of namens een Kandidaat zijn geleverd in uitvoering van deze procedure, zelfs wanneer de procedure door de Eigenaar wordt gewijzigd of beëindigd.   De Leidraad (inclusief mogelijke afwijkingen, aanpassingen of aanvullingen) kan nooit aanzien worden als een advies of een aanmoediging ten aanzien van de Kandidaten om een Voorstel in te dienen. De Kandidaten worden bijgevolg geacht steeds op autonome wijze een onafhankelijke analyse en inschatting te maken van alle ter beschikking gestelde informatie en waar nodig of opportuun de juistheid, volledigheid en actuele accuraatheid van de informatie zelf te controleren.  

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2022/S 145-414278

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1:  Verkoop Lamot congres- en erfgoedcentrum (nieuwe publicatie)

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).
Referentie van de aankondiging:   NO

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 37,  BE- 1000  Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-02

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]