Stad Mechelen

Catégorie : Attribution | Date de publication: 06/10/2022

DETAIL

Stad Mechelen | Raamovereenkomst - aanplantingen openbaar groen en leveringen plantmateriaal uitvoeringsdiensten 2022-2025
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Stad Mechelen
Postadres :  Grote Markt 21, BE- 2800  Mechelen
Contactpersoon:  Mevrouw Birgit Cauwenbergh
Tel:   +32 15297535
E-mail:   birgit.cauwenbergh@mechelen.be
Internetadres(sen):   www.mechelen.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst – aanplantingen openbaar groen en leveringen plantmateriaal uitvoeringsdiensten 2022-2025  
Referentienummer:   2022-OO-FO-946
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  03110000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
72333.80  EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE212
Voornaamste plaats van uitvoering:   Uitvoeringsdiensten stad Mechelen, Plattebeekstraat 13, 2800 Mechelen
II.2.4. Beschrijving
De opdracht omvat de levering en in sommige gevallen de plaatsing en het onderhoud van groenaanplantingen op diverse locaties op het grondgebied Mechelen. De werken worden uitgevoerd in overleg met de toezichthoudende ambtenaar.   De aannemer voegt bij zijn bieding gedetailleerde beschrijving van de aangeboden producten en inplantingen. De aannemer is verplicht zich a priori van de moeilijkheidsgraad van de opdracht te vergewissen, en voegt bij zijn bieding een attest waarin hij verklaart ‘kennis te hebben genomen van de bestaande toestand van het openbaar domein en de moeilijkheidsgraad van de opdracht en deze werken zonder uitzondering te kunnen realiseren voor de door hem opgegeven eenheidsprijzen conform alle van toepassing zijnde wetgevingen’.   De aanneming omvat volgende bepalingen voor zover als van toepassing op de opdrachten in dit lastenboek :   – Weghalen beplanting noodzakelijk om nieuwe aanplantingen uit te voeren   – Stockeren beplanting in perfecte omstandigheden om aan te planten.   – Weggehaalde planten indien nog recupereerbaar, aan de uitvoeringsdiensten leveren.   – Afvoeren onzuiverheden, indien aanwezig.   – Plantgaten vullen met een mengsel van plantsubstraat met levende bacteriën en schimmels + voedingstoffen.   – Planten moeten van eerste kwaliteit zijn en vrij van ziekte.   – Leveren van de planten.   – Aanplanten van de planten indien gevraagd.   – Na eerste en tweede groeiseizoen, zal vervanging van alle afgestorven planten worden uitgevoerd.   – Algemene opkuis van het plantgoed   – Veiligheidssignalisatie   – Onderhoud (full service) gedurende 2 jaar, met volledige en onderhoudsvriendelijke en ecologisch afwerken van de aanplantingen.   Leveren en planten op afroep, niet één globale bestelling  

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2022/S 102-283194

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1:  Raamovereenkomst – aanplantingen openbaar groen en leveringen plantmateriaal uitvoeringsdiensten 2022-2025

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2022-10-03

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Van Der Zalm nv
Postadres:   Vlieghavenlaan 85, BE- 3140  Keerbergen
Tel:   +32 15730505
E-mail:   info@vanderzalm.be
NUTS-code:   BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 37,  BE- 1000  Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-10-04

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]