Stad Oudenaarde

Catégorie : Attribution | Date de publication: 06/10/2022

DETAIL

Stad Oudenaarde | Aanleg skatepark - Design & Build (herneming) - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Stad Oudenaarde
Postadres :  Tussenmuren 17, BE- 9700  Oudenaarde
Contactpersoon:  De heer Jelle Didier
Tel:   +32 55335131
Fax:   +32 55301345
E-mail:   jelle.didier@oudenaarde.be
Internetadres(sen):   www.oudenaarde.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aanleg skatepark – Design & Build (herneming) – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking  
Referentienummer:   W84122022
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45212210
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
371900.83  EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE235
Voornaamste plaats van uitvoering:   Sportsite Rode Los
II.2.4. Beschrijving
Aanleg skatepark – Design & Build (herneming)  

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2022/S 042-107956

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1:  Aanleg skatepark – Design & Build (herneming)

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2022-10-03

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Concrete Matters B.V.
Postadres:   Galileïplantsoen, 86, NL- 1098 NC  Amsterdam
Tel:   +31 627088960
E-mail:   info@concretematters.nl
NUTS-code:   NL
Internetadres:   www.concretematters.nl
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1000  Brussel
E-mail:   info@raadvanstate.be
Internetadres(sen):   www.raadvanstate.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-10-04

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]