Stad Turnhout

Catégorie : Attribution | Date de publication: 04/08/2022

DETAIL

Stad Turnhout | Aankoop en leveren van klein kantoorbenodigdheden 07/2022 - 06/2026
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Stad Turnhout
Postadres :  Campus Blairon 200, BE- 2300  Turnhout
Contactpersoon:  Mevrouw Tinne Hermans
Tel:   +31 14443374
Fax:   +32 14439275
E-mail:   tinne.hermans@turnhout.be
Internetadres(sen):   www.turnhout.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aankoop en leveren van klein kantoorbenodigdheden 07/2022 – 06/2026  
Referentienummer:   2022687
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  30192700
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
330578.51  EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE213
Voornaamste plaats van uitvoering:   diverse locaties
II.2.4. Beschrijving
Aankoop en leveren van klein kantoorbenodigdheden 07/2022 – 06/2026  

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2022/S 084-224136

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1:  Aankoop en leveren van klein kantoorbenodigdheden 07/2022 – 06/2026

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2022-07-05

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Lyreco Belgium
Postadres:   rue du Fond des Fourches 20, BE- 4041  Vottem
Tel:   +32 43619912
Fax:   +32 32809401
E-mail:   customer.be@lyreco.com
NUTS-code:   BE
Internetadres:   www.lyreco.be
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel (Etterbeek)
Internetadres(sen):   http://www.raadvanstate.be/?page=e-procedure&lang=nl

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-02