Marché Public

Stadsbestuur Diksmuide

Catégorie : Attribution | Date de publication: 30/07/2020

DETAIL

Stadsbestuur Diksmuide | Aankoop diverse voertuigen Technische dienst
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Stadsbestuur Diksmuide
Postadres: Grote Markt 6,BE-8600 Diksmuide
Contactpersoon: Mevrouw Karien Callewaert
Tel: +32 51793111
Fax: +32 51510044
E-mail: Karien.callewaert@diksmuide.be
Internetadres(sen): www.diksmuide.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aankoop diverse voertuigen Technische dienst 
Referentienummer: 2020-155
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 34136100
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Er wordt gekeken om 7 voertuigen aan te kopen, ter vervanging van oudere voertuigen:
– 2 stuks voor de dienst gebouwen
– 2 stuks voor de dienst wegen en waterlopen
– 1 stuk voor de dienst feestelijkheden
– 1 stuk voor de ruimdienst
– 1 stuk voor de administratie: elektrisch voertuig
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
197509.28 EUR

II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Aankoop bestelwagens voor de technische dienst 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE252
Voornaamste plaats van uitvoering: Garage Technische Dienst Diksmuide, Heernisse 6 in 8600 Diksmuide
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 

Lot 2

II.2.1. Benaming
Aankoop elektrisch voertuig voor de dienst administratie 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE252
Voornaamste plaats van uitvoering: Garage Technische Dienst Diksmuide, Heernisse 6 in 8600 Diksmuide
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2020/S 067-158897

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Aankoop bestelwagens voor de technische dienst

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2020-07-27

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: UNICARS OOSTENDE NV
Postadres: Torhoutsesteenweg,BE-8400 Oostende
Tel: +32 59503502
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 2: Aankoop elektrisch voertuig voor de dienst administratie

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2020-07-27

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Automotive Group West
Postadres: Kaaskerkestraat 49,BE-8600 Diksmuide
Tel: +32 51500083
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-07-28

Création de la license EBP Light

Démarrez votre licence EBP Light gratuitement et sans engagement.
Découvrez tous les marchés publics en Belgique.

Comment cela fonctionne-t-il ?

  • 1 Remplissez le formulaire et faites-nous savoir exactement ce que vous recherchez.
  • 2 Recevez un mail de confirmation et activez votre license.
  • 3 Découvrez les derniers avis de marchés publiés en Belgique.
Scroll to Top