Technische Diensten Ku Leuven

Catégorie : Attribution | Date de publication: 04/08/2022

DETAIL

Technische Diensten Ku Leuven | QMMO21-1940 - Schoonmaakonderhoud van de gebouwen KU Leuven - Cluster 2 - Bestek TD/90026 - KANDIDAATSTELLING
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Technische Diensten KU Leuven
Postadres :  W. de Croylaan 60A bus 5570, BE- 3001  Heverlee
Contactpersoon:  Aankoop
Tel:   +32 16328400
Fax:   +32 16322982
E-mail:   leveranciers.aankoop@kuleuven.be
Internetadres(sen):   www.kuleuven.be/overheidsopdrachten  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=454413

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
QMMO21-1940 – Schoonmaakonderhoud van de gebouwen KU Leuven – Cluster 2 – Bestek TD/90026 – KANDIDAATSTELLING  
Referentienummer:   KULeuven-QMMO21-1940 – KANDIDAATSTELLING-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  90900000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
QMMO21-1940 – Schoonmaakonderhoud van de gebouwen KU Leuven – Cluster 2 – Perceel 1a: Cluster 2, KU Leuven – Perceel 2a: Faber – Bestek TD/90026 – KANDIDAATSTELLING
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
1270819.78  EUR

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
Perceel 1A: Schoonmaakovereenkomst Cluster 2 – KU Leuven + Perceel 1B: wachtkamerovereenkomst cluster 2 – KU Leuven  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE242
II.2.4. Beschrijving
Schoonmaakonderhoud van de gebouwen KU Leuven – Cluster 2 – Perceel 1a: Cluster 2, KU Leuven – Perceel 2a: Faber – Bestek TD/90026 – KANDIDAATSTELLING  

Lot   2

II.2.1. Benaming
Perceel 2A: schoonmaakovereenkomst cluster 7 – FaBeR + Perceel 2B: wachtkamerovereenkomst cluster 7 – FaBeR  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE242
II.2.4. Beschrijving
Schoonmaakonderhoud van de gebouwen KU Leuven – Cluster 2 – Perceel 1a: Cluster 2, KU Leuven – Perceel 2a: Faber – Bestek TD/90026 – KANDIDAATSTELLING  

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2021/S 240-631822

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1:  Perceel 1A: schoonmaakovereenkomst cluster 2 – KU Leuven

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2022-08-01

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Atalian NV
Postadres:   Internationalelaan 55F, BE- 1070  Anderlecht
NUTS-code:   BE100
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot   1:  Perceel 1B: wachtkamerovereenkomst cluster 2 – KU Leuven

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2022-08-01

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Köse Cleaning NV
Postadres:   Stroobantsstraat 48A, BE- 1140  Evere
NUTS-code:   BE100
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot   2:  Perceel 2A: schoonmaakovereenkomst cluster 7 – FaBeR

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2022-08-01

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Atalian NV
Postadres:   Internationalelaan 55F, BE- 1070  Anderlecht
NUTS-code:   BE100
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot   2:  Perceel 2B: wachtkamerovereenkomst cluster 7 – FaBeR

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2022-08-01

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Activa NV
Postadres:   Carlistraat 13, BE- 1140  Brussel
NUTS-code:   BE100
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van Leuven
Ferdinand Smoldersplein 5,  BE- 3000  Leuven

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-02

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]