Technopolis Nv

Catégorie : Attribution | Date de publication: 01/06/2023

DETAIL

Technopolis Nv | Ontwerp, ontwikkeling en realisatie van PLAY Digitaal
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Technopolis nv
Postadres :  Technologielaan 1, BE- 2800  Mechelen
Contactpersoon:  Dominique Gabriëlle De Cooman
E-mail:   public.procurement@technopolis.be
Internetadres(sen):   https://www.technopolis.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Ontwerp, ontwikkeling en realisatie van PLAY Digitaal  
Referentienummer:   2022-TP-0018
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  39154000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Ontwerp, ontwikkeling en realisatie van PLAY Digitaal.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA

II.2. Beschrijving

Lot   001

II.2.1. Benaming
001 – Avatar spiegels (motiontracking)  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE212
Voornaamste plaats van uitvoering:   Mechelen
II.2.4. Beschrijving
Het ontwerpen, ontwikkelen en realisatie van de opstelling Avatar spiegels. Verschillende levensgrote schermen met digitale animaties die de personen nadoen.  

Lot   002

II.2.1. Benaming
002 – AI Schilderen  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE212
Voornaamste plaats van uitvoering:   Mechelen
II.2.4. Beschrijving
Het ontwerpen, ontwikkelen en realisatie van verschillende tafelopstellingen in kader van  AI schilderen waarbij gebruik wordt gemaakt van bestaande AI interfaces (bv.  Gaugan).  

Lot   003

II.2.1. Benaming
003 – AI Pictionary  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE212
Voornaamste plaats van uitvoering:   Mechelen
II.2.4. Beschrijving
Het ontwerpen, ontwikkelen en realisatie van verschillende tafelopstellingen AI pictionary waarbij gebruik wordt gemaakt van bestaande AI interfaces (bv. Google AI pictionary).  

Lot   004

II.2.1. Benaming
004 – Interactieve muur (Capacitieve sensoren/projectiemapping)  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE212
Voornaamste plaats van uitvoering:   Mechelen
II.2.4. Beschrijving
Het ontwerpen, ontwikkelen en realisatie van een interactieve muur waarvan meerdere bezoekers tegelijk het geluid en de visuals beïnvloeden via aanraking.   

Lot   005

II.2.1. Benaming
005 – Stemvervormers  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE212
Voornaamste plaats van uitvoering:   Mechelen
II.2.4. Beschrijving
Het ontwerpen, ontwikkelen en realisatie van verschillende modules waarbij de bezoekers individueel of in dialoog kunnen communiceren met stemvervormers.   

Lot   006

II.2.1. Benaming
006 – Eye tracking game  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE212
Voornaamste plaats van uitvoering:   Mechelen
II.2.4. Beschrijving
Het ontwerpen, ontwikkelen en realisatie van een eenvoudige game met sturing via de ogen.  

Lot   007

II.2.1. Benaming
007 – Grote projectie muur waar tekeningen tot leven komen  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE212
Voornaamste plaats van uitvoering:   Mechelen
II.2.4. Beschrijving
Het ontwerpen, ontwikkelen en realisatie van een grote projectie muur waar fysieke ingekleurde tekeningen worden gescand en verschijnen op een (interactieve) projectie muur.   

Lot   008

II.2.1. Benaming
008 – Onzichtbaarheidsmantels (Greenkey)  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE212
Voornaamste plaats van uitvoering:   Mechelen
II.2.4. Beschrijving
Het ontwerpen, ontwikkelen en realisatie van verschillende greenkey toepassingen met echte decoratieve achtergrond.   

Lot   009

II.2.1. Benaming
009 – Interactieve vloer (projectiemapping en motion tracking)  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE212
Voornaamste plaats van uitvoering:   Mechelen
II.2.4. Beschrijving
Het ontwerpen, ontwikkelen en realisatie van een opstelling waarbij een grote projectie op de vloer met interactieve elementen en eventuele attributen tot stand komt.   

Lot   010

II.2.1. Benaming
010 – Interactieve klimmuur (Projectiemapping)  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE212
Voornaamste plaats van uitvoering:   Mechelen
II.2.4. Beschrijving
Het ontwerpen, ontwikkelen en realisatie van een klimmuur met projectie met game.   

Lot   011

II.2.1. Benaming
011 – Stop motion tafeltjes  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE212
Voornaamste plaats van uitvoering:   Mechelen
II.2.4. Beschrijving
Het ontwerpen, ontwikkelen en realisatie van verschillende tafeltjes met stop motion toepassing met/zonder geluid.   

Lot   012

II.2.1. Benaming
012 – Snoezelruimte  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE212
Voornaamste plaats van uitvoering:   Mechelen
II.2.4. Beschrijving
Het ontwerpen, ontwikkelen en realisatie van een opstelling waarbij via digitale inkleding (visueel/geluid) een rustgevende snoezelruimte tot stand komt.   

Lot   013

II.2.1. Benaming
013 – Open vrij perceel voor (creatieve) voorstellen  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE212
Voornaamste plaats van uitvoering:   Mechelen
II.2.4. Beschrijving
Het ontwerpen, ontwikkelen en realisatie van (creatieve) voorstellen waarvan het maximum budget in het bestek zal meegedeeld worden.   

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2022/S 132-375694

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   002:  002 – AI Schilderen

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).
Referentie van de aankondiging:   NO

Lot   009:  009 – Interactieve vloer (projectiemapping en motion tracking)

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).
Referentie van de aankondiging:   NO

Lot   012:  012 – Snoezelruimte

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).
Referentie van de aankondiging:   NO

Lot   013:  013 – Open vrij perceel voor (creatieve) voorstellen

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).
Referentie van de aankondiging:   NO

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel
Tel:   +32 022349611
E-mail:   info@raadvst-consetat.be
Internetadres(sen):   http://www.raadvanstate.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-05-30