TOERISME VLAANDEREN

Catégorie : Attribution | Date de publication: 22/04/2020

DETAIL

TOERISME VLAANDEREN | Tijdelijke consultancyopdracht voor een 'association relations manager' voor de Duitstalige markt van VISITFLANDERS N° 512884
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Toerisme Vlaanderen
Postadres: Grasmarkt 61,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: Robby Swiggers
Tel: +32 25040337
E-mail: robby.swiggers@toerismevlaanderen.be
Internetadres(sen): http://www.toerismevlaanderen.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=372974

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Tijdelijke consultancyopdracht voor een ‘association relations manager’ voor de Duitstalige markt van VISITFLANDERS 
Referentienummer: Toerisme Vlaanderen-TVL/2019/1390/DUI-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 79400000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Tot uitvoering van het MICE-plan wenst VISITFLANDERS op tijdelijke basis een ‘association relations manager’ aan te stellen die moet instaan voor het aantrekken, opsporen, detecteren, screenen, adviseren en evalueren van potentiële internationale topassociatiecongressen voor Vlaanderen en dit op de Duitstalige markt.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
400000.00 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): DE
II.2.4. Beschrijving
De Vlaamse Regering investeert in het congrestoerisme, één van de veelbelovende troeven en katalysator voor het toerisme in Vlaanderen. Naast gerichte investeringen in congresinfrastructuur in erfgoedlocaties is er ook een MICE plan uitgewerkt als onderdeel van de marketingstrategie van VISITFLANDERS. Dit MICE-plan richt zich op het aantrekken van internationale associatiecongressen met focus op onze economische groeisectoren en toeristische troeven in Vlaanderen. Via een professionalisering van de meetingindustrie en geoptimaliseerde samenwerking met lokale congresbureaus en de toeristische en economische actoren zal het congresbureau tegen 2021 meer dan 300 internationale congressen voor Vlaanderen aantrekken. Tot uitvoering van het MICE-plan wenst VISITFLANDERS op tijdelijke basis een association relations manager aan te stellen die moet instaan voor het aantrekken, opsporen, detecteren, screenen, adviseren en evalueren van potentiële internationale topassociatiecongressen voor Vlaanderen en dit op de Duitstalige markt. 

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2019/S 226-554720

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Tijdelijke consultancyopdracht voor een ‘association relations manager’ voor de Duitstalige markt van VISITFLANDERS’

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2020-02-27

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: LMG Managament GmbH
Nationaal identificatienummer: DE28735049
Postadres: Bavararing 38,DE-80336 Munchen
NUTS-code: DE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-04-20

Scroll to Top