Tussengemeentelijke Maatschappij Der Vlaanderen Voor Watervoorziening

Catégorie : Attribution | Date de publication: 04/08/2022

DETAIL

Tussengemeentelijke Maatschappij Der Vlaanderen Voor Watervoorziening | Raamovereenkomst voor het leveren en plaatsen van zorgmeubilair met het oog op de inrichting van diverse ruimtes binnen zorginstellingen
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening
Postadres :  Stropstraat 1, BE- 9000  GENT
Contactpersoon:  Astrid Dhaenens
Tel:   +32 92425762
E-mail:   astrid.dhaenens@farys.be
Internetadres(sen):   www.farys.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=454378

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor het leveren en plaatsen van zorgmeubilair met het oog op de inrichting van diverse ruimtes binnen zorginstellingen  
Referentienummer:   TMVW-CREAT-ALL-21-003-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  39100000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Raamovereenkomst voor het leveren en plaatsen van zorgmeubilair met het oog op de inrichting van diverse ruimtes binnen zorginstellingen
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
8800000.00  EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE2
II.2.4. Beschrijving
Raamovereenkomst voor het leveren en plaatsen van zorgmeubilair met het oog op de inrichting van diverse ruimtes binnen zorginstellingen  

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2021/S 232-610673

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2022-04-19

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Haelvoet nv, BE  Ingelmunster
NUTS-code:   BE256
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel
Tel:   +32 22349611
Fax:   +32 22349499
Internetadres(sen):   http://www.raadvst-consetat.be

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel
Tel:   +32 22349611
Fax:   +32 22349499
Internetadres(sen):   http://www.raadvst-consetat.be

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel
Tel:   +32 22349611
Fax:   +32 22349499
Internetadres(sen):   http://www.raadvst-consetat.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-02

Scroll to Top