Tussengemeentelijke Maatschappij Der Vlaanderen Voor Watervoorziening

Catégorie : Attribution | Date de publication: 31/05/2023

DETAIL

Tussengemeentelijke Maatschappij Der Vlaanderen Voor Watervoorziening | De opdracht omvat het leveren van poolfietsen (aan TMVW) op basis van operationele leasing. De operationele leasing omvat ook het onderhoud op locatie, herstellingen, de bijhorende verzekeringen en pechbijstand.
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING IN GEVAL VAN VRIJWILLIGE TRANSPARANTIE VOORAF  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening
Postadres :  Stropstraat 1, BE- 9000  GENT
Tel:   +32 92425775
E-mail:   lukas.vanholen@farys.be
Internetadres(sen):   www.farys.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=484322

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Overeenkomst voor de operationele leasing van poolfietsen voor de bedrijfssites van TMVW  
Referentienummer:   TMVW-INTERN-22-018-F15-F15_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  34430000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht omvat het leveren van poolfietsen (aan TMVW) op basis van operationele leasing. De operationele leasing omvat ook het onderhoud op locatie, herstellingen, de bijhorende verzekeringen en pechbijstand.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
431000.00  EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE2
II.2.4. Beschrijving
De opdracht omvat het leveren van poolfietsen (aan TMVW) op basis van operationele leasing. De operationele leasing omvat ook het onderhoud op locatie, herstellingen, de bijhorende verzekeringen en pechbijstand.  

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2023-05-12

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Bike & Co cvba-so, BE  Gent
NUTS-code:   BE234
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)