Tussengemeentelijke Maatschappij Der Vlaanderen Voor Watervoorziening

Catégorie : Attribution | Date de publication: 01/06/2023

DETAIL

Tussengemeentelijke Maatschappij Der Vlaanderen Voor Watervoorziening | Aanstellen van een aannemer voor afbraak van het oud stedelijk zwembad gelegen in Oostende
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening
Postadres :  Stropstraat 1, BE- 9000  GENT
Contactpersoon:  Sofie Hoogerwerf
E-mail:   Sofie.Hoogerwerf@farys.be
Internetadres(sen):   www.farys.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=484014

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aanstellen van een aannemer voor afbraak van het oud stedelijk zwembad gelegen in Oostende  
Referentienummer:   TMVW-SPORT-154-22-002-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45111000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
De Stad Oostende en TMVW wensen het oude zwembad, gelegen op het adres Koninginnelaan 1 te 8400 Oostende, te slopen. Het betreft de afbraak van het binnen- en buitenzwembad inclusief alle buitenverhardingen. Op het einde van de werken wordt de projectsite achtergelaten met een ingezaaid en genivelleerd terrein.
De vooropgestelde maximale totale uitvoeringstermijn van deze opdracht is vastgesteld op 75 werkdagen. Deze totale uitvoeringstermijn is de termijn vanaf de datum zoals vermeld in het bevel van aanvang t.e.m. voorlopige oplevering.
Vermoedelijke startdatum: begin november 2022.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE255
Voornaamste plaats van uitvoering:   Oostende
II.2.4. Beschrijving
De Stad Oostende en TMVW wensen het oude zwembad, gelegen op het adres Koninginnelaan 1 te 8400 Oostende, te slopen. Het betreft de afbraak van het binnen- en buitenzwembad inclusief alle buitenverhardingen. Op het einde van de werken wordt de projectsite achtergelaten met een ingezaaid en genivelleerd terrein.   De vooropgestelde maximale totale uitvoeringstermijn van deze opdracht is vastgesteld op 75 werkdagen. Deze totale uitvoeringstermijn is de termijn vanaf de datum zoals vermeld in het bevel van aanvang t.e.m. voorlopige oplevering.   Vermoedelijke startdatum: begin november 2022.  

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel
Tel:   +32 22349611
Fax:   +32 22349499
Internetadres(sen):   http://www.raadvst-consetat.be

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel
Tel:   +32 22349611
Fax:   +32 22349499
Internetadres(sen):   http://www.raadvst-consetat.be

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel
Tel:   +32 22349611
Fax:   +32 22349499
Internetadres(sen):   http://www.raadvst-consetat.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-06-02