UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS ANTWERPEN

Catégorie : Attribution | Date de publication: 09/04/2019

DETAIL

UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS ANTWERPEN | Uitbreiding fietsenberging N° 510674
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Universitair Ziekenhuis Antwerpen
Postadres: Wilrijkstraat 10,BE-2650 Edegem
Contactpersoon: Mevrouw Kitty Bertels
Tel: +32 38213286
E-mail: kitty.bertels@uza.be
Internetadres(sen): www.uza.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitbreiding fietsenberging 
Referentienummer: UZA/AD/18.365
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45223110
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
299852.01 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
Voornaamste plaats van uitvoering: Universitair Ziekenhuis Antwerpen, Wilrijkstraat 10 te 2650 Edegem
II.2.4. Beschrijving
Uitbreiding fietsenberging 

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Uitbreiding fietsenberging

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-03-28

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Hertsens Wegenwerken nv
Postadres: Oeverkant 38,BE-2070 Burcht
Tel: +32 32534040
Fax: +32 32534046
E-mail: wegenwerken@hertsens.be
NUTS-code: BE
Internetadres: http://www.hertsens.be
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
De Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen
Bolivarplaats 20 bus 7, BE-2000 Antwerpen

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
De Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen
Bolivarplaats 20 bus 7, BE-2000 Antwerpen

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-09

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]