Marché Public

UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS ANTWERPEN

Catégorie : Attribution | Date de publication: 09/01/2020

DETAIL

UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS ANTWERPEN | Nieuwbouw gebouw Q - lot 1 ruwbouw N° 500440
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Universitair Ziekenhuis Antwerpen
Postadres: Wilrijkstraat 10,BE-2650 Edegem
Contactpersoon: Mevrouw Kitty Bertels
Tel: +32 38213286
E-mail: kitty.bertels@uza.be
Internetadres(sen): www.uza.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Nieuwbouw gebouw Q – lot 1 ruwbouw 
Referentienummer: UZA/AD/19.049
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45223220
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
20415386.35 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
Voornaamste plaats van uitvoering: Universitair Ziekenhuis Antwerpen, Wilrijkstraat 10 te 2650 Edegem
II.2.4. Beschrijving
Lot 1 Ruwbouwwerken wind- en waterdicht (incl. afbraak terrein) van een vrijstaande nieuwbouw op een bestaand parkeerterrein. 

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2019/S 129-315411

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Nieuwbouw gebouw Q – lot 1 ruwbouw

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-12-03

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: CIT BLATON NV
Postadres: Jean Jaurèslaan 50,BE-1030 Brussel
Tel: +32 22402211
E-mail: mail@citblaton.be
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
De Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen
Bolivarplaats 20 bus 7, BE-2000 Antwerpen

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
De Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen
Bolivarplaats 20 bus 7, BE-2000 Antwerpen

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-01-07

Création de la license EBP Light

Démarrez votre licence EBP Light gratuitement et sans engagement.
Découvrez tous les marchés publics en Belgique.

Comment cela fonctionne-t-il ?

  • 1 Remplissez le formulaire et faites-nous savoir exactement ce que vous recherchez.
  • 2 Recevez un mail de confirmation et activez votre license.
  • 3 Découvrez les derniers avis de marchés publiés en Belgique.
Scroll to Top