Universiteit Hasselt

Catégorie : Attribution | Date de publication: 25/11/2020

DETAIL

Universiteit Hasselt | Marktonderzoek in kader van EpiPose project (fase 2)
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING IN GEVAL VAN VRIJWILLIGE TRANSPARANTIE VOORAF 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Universiteit Hasselt
Postadres: Martelarenlaan 42,BE-3500 Hasselt
Contactpersoon: Wendy Daemen
Tel: +32 11268753
E-mail: aankoop@uhasselt.be
Internetadres(sen): www.uhasselt.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=393952

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Marktonderzoek in kader van EpiPose project (fase 2) 
Referentienummer: UH- 2020 – 028-F15_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 79310000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Marktonderzoek in kader van EpiPose project (fase 2)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
1136800.00 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): UKI
II.2.4. Beschrijving
Marktonderzoek in kader van EpiPose project (fase 2) 

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2020-11-10

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Ipsos MORI (Market & Opinion Research International Ltd.)
Postadres: 3 Thomas More Square,UK-E1W 1YW London
NUTS-code: UKI
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Scroll to Top