Vib Vzw

Catégorie : Attribution | Date de publication: 24/09/2022

DETAIL

Vib Vzw | Strategisch Advies - Life Sciences investeringen en fondsenbeheer
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  VIB vzw
Postadres :  Rijvisschestraat 120, BE- 9052  Gent
Contactpersoon:  Mevrouw An Verhelst
Tel:   +32 92446611
Fax:   +32 92446610
E-mail:   an.verhelst@vib.be
Internetadres(sen):   www.vib.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Strategisch Advies – Life Sciences investeringen en fondsenbeheer  
Referentienummer:   2022/001a
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  79000000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
300000.00  EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE234
Voornaamste plaats van uitvoering:   VIB vzw, Rijvisschestraat 120 te 9052 Gent
II.2.4. Beschrijving
VIB wenst in samenwerking met PMV en SFPIM een adviseur aan te stellen voor het bekomen van strategisch advies m.b.t. de oprichting van een gespecialiseerd Life Sciences Growth Fund met volgende onderdelen:   1. de afbakening van de meest geschikte investeringsscope (sector, segment, omvang type-investering, geografische scope,…) van het fonds;   2. een voorstel van afbakening van een competitieve investeringsaanpak met concurrentievoordeel t.a.v. andere biowetenschapsfondsen die actief zijn in de groeisector;   3. advisering omtrent optimale fondsomvang en fondsenwervingsstrategie;   4. uitwerking van een businesscase op hoofdlijnen; en   5. de opmaak van een investeerderspresentatie (investor pitch).  

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2022/S 096-265890

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1:  Strategisch Advies – Life Sciences investeringen en fondsenbeheer

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2022-09-14

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Mc Kinsey and Company, Inc. Belgium
Postadres:   Little Falls Drive 251, US- DE19808  Wilmington
Tel:   +32 26454211
NUTS-code:   US
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank eerste aanleg Oost-Vlaanderen
Opgeëistenlaan 401,  BE- 9000  Gent

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-09-22

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]