Marché Public

Vlaams EnergieBedrijf

Catégorie : Attribution | Date de publication: 04/12/2019

DETAIL

Vlaams EnergieBedrijf | Raamovereenkomst Energiescans, Energieaudits, Conditiestaatmetingen en Energie-efficiëntiediensten N° 538524
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Vlaams EnergieBedrijf
Postadres: Havenlaan 86C,BE-1000 Brussel
Tel: +32 4213200
E-mail: aankoop-EE@veb.be
Internetadres(sen): www.veb.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=360482

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst Energiescans, Energieaudits, Conditiestaatmetingen en Energie-efficiëntiediensten 
Referentienummer: VEB-EE_2019_0_014-1-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 71000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De afdeling Energie-Efficiëntie van het Vlaams EnergieBedrijf (hierna “VEB”) levert duurzame energie-oplossingen aan haar klanten, waarbij gestart wordt vanuit een energiescan rond energie-efficiëntie, en waaraan bijkomende diensten kunnen worden toegevoegd. Het kan onder meer gaan over:
Energiescans en energieaudits
Conditiestaatmeting cfr. NEN 2767
Energie-efficiëntiediensten
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
3000000.00 EUR

II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Energiescans en energieaudits 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
II.2.4. Beschrijving
opmaak Energiescans en energieaudits 

Lot 2

II.2.1. Benaming
Energiescans en energieaudits-bulk 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
II.2.4. Beschrijving
opmaak Energiescans en energieaudits-bulk 

Lot 3

II.2.1. Benaming
Conditiestaatmetingen volgens NEN 2767 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
II.2.4. Beschrijving
opmaak Conditiestaatmetingen volgens NEN 2767 

Lot 4

II.2.1. Benaming
Energie-efficiëntiediensten 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
II.2.4. Beschrijving
Energie-efficiëntiediensten 

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2019/S 163-401309

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Energiescans en energieaudits

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-10-22

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Raco BVBA
Nationaal identificatienummer: BE 0475.069.970
Postadres: De Drij Dreven 16,BE-3550 Zolder
E-mail: info@ra-co.be
NUTS-code: BE221
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Efika Engineering CVBA
Nationaal identificatienummer: BE 0568.961.715
Postadres: Ter Rivierenlaan 217,BE-2100 Deurne
E-mail: kathleen.markey@efika.be
NUTS-code: BE211
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Exergie CVBA
Nationaal identificatienummer: BE 0678.913.886
Postadres: Koolmijnlaan 201,BE-3582 Beringen
E-mail: dacu@exergie.be
NUTS-code: BE221
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 2: Energiescans en energieaudits – bulk

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-10-22

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Raco BVBA
Nationaal identificatienummer: BE 0475.069.970
Postadres: De Drij Dreven 16,BE-3550 Zolder
E-mail: info@ra-co.be
NUTS-code: BE221
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Efika Engineering CVBA
Postadres: Ter Rivierenlaan 217 ,BE-2100 Deurne
E-mail: kathleen.markey@efika.be
NUTS-code: BE211
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Exergie CVBA
Postadres:  3582 Beringen ,BE-3582 Beringen
E-mail: dacu@exergie.be
NUTS-code: BE221
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 3: Conditiestaatmetingen volgens NEN 2767

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-10-22

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Arch & Teco Asset Management NV
Nationaal identificatienummer: BE 0473.623.284
Postadres: Coupure 55,BE-9000 Gent
E-mail: philippe.versavel@arch-teco.com
NUTS-code: BE234
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Ingenieurs- en Expertisebureau Notermans BVBA
Nationaal identificatienummer:  BE 0468.855.438
Postadres: Sint Truidersteenweg 474b,BE-3840 Borgloon
E-mail: erik@bureaunotermans.be
NUTS-code: BE223
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 4: Energie-efficiëntiediensten

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-10-22

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Cenergie NV
Nationaal identificatienummer: BE 0461.104.346
Postadres: Gitschotellei?138? ,BE-2600 Berchem
E-mail: toon.possemiers@cenergie.be
NUTS-code: BE211
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Efika Engineering CVBA
Nationaal identificatienummer: BE 0568.961.715
Postadres: Ter Rivierenlaan 217 ,BE-2100 Deurne
E-mail: kathleen.markey@efika.be
NUTS-code: BE211
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Factor 4 BVBA
Nationaal identificatienummer: BE 0884.068.589
Postadres: Kruisstraat 127,BE-2570 Duffel
E-mail: sven.wuyts@factor4.eu
NUTS-code: BE212
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Ingenium NV
Nationaal identificatienummer: BE 0436.815.150
Postadres: Nieuwe Sint-Annadreef 23,BE-8200 Brugge
NUTS-code: BE251
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Exergie CVBA
Nationaal identificatienummer: BE 0678.913.886
Postadres: Koolmijnlaan 201,BE-3582 Beringen
E-mail: dacu@exergie.be
NUTS-code: BE221
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Raco BVBA
Nationaal identificatienummer: BE 0475.069.970
Postadres: De Drij Dreven 16,BE-3550 Zolder
E-mail: info@ra-co.be
NUTS-code: BE221
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Tractebel Engineering NV
Nationaal identificatienummer: BE 0412.639.681
Postadres: Simon Bolivarlaan 34-36,BE-1000 Brussel
E-mail: ruben.vanstraelen@tractebel.engie.com
NUTS-code: BE100
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Zero Emission Solutions BVBA
Nationaal identificatienummer: BE 0817.805.218
Postadres: Moorselbaan 391,BE-9300 Aalst
E-mail: alex.polfliet@zeroemissionsolutions.com
NUTS-code: BE231
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank Eerste Aanleg Brussel
Quatre Brasstraat 13, BE-1000 Brussel
Tel: +32 25087111

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-12-02

Création de la license EBP Light

Démarrez votre licence EBP Light gratuitement et sans engagement.
Découvrez tous les marchés publics en Belgique.

Comment cela fonctionne-t-il ?

  • 1 Remplissez le formulaire et faites-nous savoir exactement ce que vous recherchez.
  • 2 Recevez un mail de confirmation et activez votre license.
  • 3 Découvrez les derniers avis de marchés publiés en Belgique.
Scroll to Top