Vlaams Energiebedrijf

Catégorie : Attribution | Date de publication: 01/06/2023

DETAIL

Vlaams Energiebedrijf | RAAMOVEREENKOMST VENTILATIEAUDITS
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Vlaams EnergieBedrijf
Postadres :  Havenlaan 86C, BE- 1000  Brussel
Tel:   +32 478996402
E-mail:   aankoop-ee@veb.be
Internetadres(sen):   www.vlaamsenergiebedrijf.eu  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=483994

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
RAAMOVEREENKOMST VENTILATIEAUDITS  
Referentienummer:   VEB-EE_2023_0_035-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  71310000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Via deze Raamovereenkomst wil het VEB het ventilatiesysteem en de luchtkwaliteit voor patrimonia in eigendom of beheerd door de Opdrachtgevers in kaart brengen
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
8000000.00  EUR

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
Provincie West- en Oost-Vlaanderen  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE25, BE23
II.2.4. Beschrijving
Specifiek gaat deze Opdracht over het aanbieden van Ventilatieaudits en in optie Tijdelijke Meetcampagnes en/of debietmetingen voor Gebouwen beheerd door of in eigendom van de Opdrachtgevers bepaald  

Lot   2

II.2.1. Benaming
Provincie Antwerpen, Vlaams-Brabant(inclusief Brussels Hoofdstedelijk Gewest) en Limburg  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE24, BE22, BE21, BE1
Voornaamste plaats van uitvoering:   Provincie Antwerpen, Vlaams-Brabant(inclusief Brussels Hoofdstedelijk Gewest) en Limburg
II.2.4. Beschrijving
Specifiek gaat deze Opdracht over het aanbieden van Ventilatieaudits en in optie Tijdelijke Meetcampagnes en/of debietmetingen voor Gebouwen beheerd door of in eigendom van de Opdrachtgevers bepaald  

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2023/S 042-123229

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1:  Provincie West- en Oost-Vlaanderen

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2023-05-19

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Airscan bv
Postadres:   Kantersteen 47, BE- 1000  Brussel
NUTS-code:   BE100
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   JA
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Socotec Belgium bv
Postadres:   Louizalaan 240/14, BE- 1050  Brussel
NUTS-code:   BE100
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   JA
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Efika Engineering cv
Postadres:   Ter Rivierenlaan 217, BE- 2100  Deurne
NUTS-code:   BE211
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot   2:  Provincie Antwerpen, Vlaams-Brabant (inclusief Brussels Hoofdstedelijk Gewest) en Limburg

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2023-05-19

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Airscan bv
Postadres:   Kantersteen 47, BE- 1000  Brussel
NUTS-code:   BE100
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   JA
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Socotec Belgium bv
Postadres:   Louizalaan 240/14, BE- 1050  Brussel
NUTS-code:   BE100
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   JA
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Efika Engineering cv
Postadres:   Ter Rivierenlaan 217, BE- 2100  Deurne
NUTS-code:   BE211
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
Informatievergadering 16/03/2023 van 16.00-17.00 u. Inschrijven voor 10/03/2023 via aankoop-ee@veb.be met vermelding: inschrijving informatievergadering Raamovereenkomst Ventilatieaudits EE_2023_0_035

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van Eerste Aanleg Brussel,  BE- 1000  Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-05-30