Vlaams Energiebedrijf

Catégorie : Attribution | Date de publication: 01/06/2023

DETAIL

Vlaams Energiebedrijf | Raamovereenkomst Energieprestatiecertificaten
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Vlaams EnergieBedrijf
Postadres :  Havenlaan 86C, BE- 1000  Brussel
E-mail:   aankoop-ee@veb.be
Internetadres(sen):   www.vlaamsenergiebedrijf.eu  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=484063

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst Energieprestatiecertificaten  
Referentienummer:   VEB-EE_2023_0_034-F03_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  71314000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Deze Raamovereenkomst omvat het faciliteren van de opmaak van energieprestatiecertificaten voor residentiële eenheden, niet-residentiële eenheden, kleine niet-residentiële eenheden & de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw voor patrimonia in eigendom of beheerd door de Opdrachtgevers.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
12000000.00  EUR

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
EPC voor residentiële eenheden, kleine niet-residentiële eenheden en de gemeenschappelijke delen van een app. gebouw(EPC RES, kNR en GD) – Energiedeskundige Type A Provincie West- en Oost-Vlaanderen  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE23, BE25
II.2.4. Beschrijving
energieprestatiecertificaten voor residentiële eenheden, kleine niet-residentiële eenheden en de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw (EPC RES, kNR en GD)  

Lot   2

II.2.1. Benaming
EPC voor residentiële eenheden, kleine niet-residentiële eenheden en de gemeenschappelijke delen van een app. gebouw(EPC RES, kNR en GD) – Energiedeskundige Type A Antwerpen, Vlaams-Brabant Limburg  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE21, BE22, BE24
II.2.4. Beschrijving
energieprestatiecertificaten voor residentiële eenheden, kleine niet-residentiële eenheden en de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw (EPC RES, kNR en GD)  

Lot   3

II.2.1. Benaming
energieprestatiecertificaten voor niet-residentiële eenheden (EPC NR) – Energiedeskundige Type D – Provincie West- en Oost-Vlaanderen  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE23, BE25
II.2.4. Beschrijving
energieprestatiecertificaten voor niet-residentiële eenheden (EPC NR) – Energiedeskundige Type D – Provincie West- en Oost-Vlaanderen  

Lot   4

II.2.1. Benaming
energieprestatiecertificaten voor niet-residentiële eenheden (EPC NR) – Energiedeskundige Type D – Provincie Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE21, BE22, BE24
II.2.4. Beschrijving
energieprestatiecertificaten voor niet-residentiële eenheden (EPC NR) – Energiedeskundige Type D – Provincie Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg  

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2023/S 051-151692

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1:  EPC voor residentiële eenheden, kleine niet-residentiële eenheden en de gemeenschappelijke delen van een app. gebouw(EPC RES, kNR en GD) – Energiedeskundige Type A Provincie West- en Oost-Vlaanderen

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2023-05-23

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Vastgoedexperts bv
Postadres:   Langvoort 17, BE- 2430  Laakdal
NUTS-code:   BE213
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   JA
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Freestone nv
Postadres:   De Hene 10, BE- 1780  Wemmel
NUTS-code:   BE241
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot   2:  EPC voor residentiële eenheden, kleine niet-residentiële eenheden en de gemeenschappelijke delen van een app. gebouw(EPC RES, kNR en GD) – Energiedeskundige Type A Antwerpen, Vlaams-Brabant Limburg

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2023-05-23

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Vastgoedexperts bv
Postadres:   Langvoort 17, BE- 2430  Laakdal
NUTS-code:   BE213
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   JA
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Freestone nv
Postadres:   De Hene 10, BE- 1780  Wemmel
NUTS-code:   BE241
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot   3:  energieprestatiecertificaten voor niet-residentiële eenheden (EPC NR) – Energiedeskundige Type D – Provincie West- en Oost-Vlaanderen

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2023-05-23

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Vastgoedexperts bv
Postadres:   Langvoort 17, BE- 2430  Laakdal
NUTS-code:   BE213
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   JA
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Adviesbureau Dirk De Groof bv
Postadres:   Mechelbaan 657, BE- 2580  Putte
NUTS-code:   BE212
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   JA
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Egeon Bvba
Postadres:   Brusselsesteenweg 208, BE- 9090  Melle
NUTS-code:   BE234
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   JA
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Freestone nv
Postadres:   De Hene 10, BE- 1780  Wemmel
NUTS-code:   BE241
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   JA
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Trema bv
Postadres:   Poortakkerstraat 91, BE- 9051  Gent
NUTS-code:   BE234
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot   4:  energieprestatiecertificaten voor niet-residentiële eenheden (EPC NR) – Energiedeskundige Type D – Provincie Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2023-05-23

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Vastgoedexperts bv
Postadres:   Langvoort 17, BE- 2430  Laakdal
NUTS-code:   BE213
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   JA
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Adviesbureau Dirk De Groof bv
Postadres:   Mechelbaan 657, BE- 2580  Putte
NUTS-code:   BE212
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   JA
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Egeon Bvba
Postadres:   Brusselsesteenweg 208, BE- 9090  Melle
NUTS-code:   BE234
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   JA
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Freestone nv
Postadres:   De Hene 10, BE- 1780  Wemmel
NUTS-code:   BE241
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   JA
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Trema bv
Postadres:   Poortakkerstraat 91, BE- 9051  Gent
NUTS-code:   BE234
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van Eerste Aanleg,  BE- 1000  Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-05-30