Marché Public

Vlaams Instituut voor de Zee

Catégorie : Attribution | Date de publication: 30/03/2020

DETAIL

Vlaams Instituut voor de Zee | Aanleg zeewaterleiding met pompstation te Oostende N° 510724
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Vlaams Instituut voor de Zee
Postadres: Wandelaarkaai 7,BE-8400 Oostende
Contactpersoon: Andre Cattrijsse
Tel: +32 59341309
E-mail: andre.cattrijsse@vliz.be
Internetadres(sen): http://ww.vliz.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=371239

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aanleg zeewaterleiding met pompstation te Oostende 
Referentienummer: Vliz-2019/025-F03_2
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45232453
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht omvat :
– uitbraak verharding, affrezen, enz. van bestaande verharding
– aanleg van verharding
– bouwen van pompstation met elektromechanische uitrusting
– aanleg van persleiding (aanzuigleiding), riolering en randvoorzieningen
– aanleg persleiding naar de bestaande installaties
– doorsteek in kade van overloopriool
– aanleg drainageleiding aan laagwaterlijn op getijdestrand
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
990868.41 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE255
II.2.4. Beschrijving
Aanleg van een aanzuigleiding met pompstation voor zeewater 

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2020/S 001-000000

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2020-03-27

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Maatschappij Vanlerberghe-Visser&Smit Hanab
Postadres: Steenbakkerijstraat 5,BE-8600 Diksmuide
NUTS-code: BE252
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
In de samenvattende meetstaat dienen de hoeveelheden van de posten 103, 104 en 141 op 0 geplaatst te worden. Deze werden reeds in andere posten voorzien.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van Eerste aanleg Brugge
Kazernevest 3, BE-8000 Brugge

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Rechtbank van Eerste aanleg Brugge
Kazernevest 3, BE-8000 Brugge

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Rechtbank van Eerste aanleg Brugge
Kazernevest 3, BE-8000 Brugge

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-03-31

Création de la license EBP Light

Démarrez votre licence EBP Light gratuitement et sans engagement.
Découvrez tous les marchés publics en Belgique.

Comment cela fonctionne-t-il ?

  • 1 Remplissez le formulaire et faites-nous savoir exactement ce que vous recherchez.
  • 2 Recevez un mail de confirmation et activez votre license.
  • 3 Découvrez les derniers avis de marchés publiés en Belgique.
Scroll to Top