Vlaamse Dienst Voor Arbeidsbemiddeling En Beroepsopleiding

Catégorie : Attribution | Date de publication: 24/03/2023

DETAIL

Vlaamse Dienst Voor Arbeidsbemiddeling En Beroepsopleiding | Raamovereenkomst voor de inspectie en het onderhoud van lasrookfilterinstallaties - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
Postadres :  Keizerslaan 11, BE- 1000  Brussel
Contactpersoon:  Mevrouw Elke Van Ossel
Tel:   +32 25060457
E-mail:   elke.vanossel@vdab.be
Internetadres(sen):   www.vdab.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor de inspectie en het onderhoud van lasrookfilterinstallaties – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking  
Referentienummer:   2023/576/INK/CC/EVO
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  50800000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.1.1
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
217452.00  EUR

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
Inspectie en onderhoud van de lasrookafzuigarm + bijhorende automatische klep  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE2
Voornaamste plaats van uitvoering:   Locaties verspreid over het Vlaamse landsgedeelte en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  

Lot   2

II.2.1. Benaming
Inspectie en onderhoud van de lasrookfilterinstallaties van het merk Nederman  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE2
Voornaamste plaats van uitvoering:   Locaties verspreid over het Vlaamse landsgedeelte en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  

Lot   3

II.2.1. Benaming
Inspectie en onderhoud van de lasrookfilterinstallaties van het merk Donaldson  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE2
Voornaamste plaats van uitvoering:   Locaties verspreid over het Vlaamse landsgedeelte en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  

Lot   4

II.2.1. Benaming
Inspectie en onderhoud van de lasrookfilterinstallatie van het merk Kemper (enkel in Brugge)  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE2
Voornaamste plaats van uitvoering:   Locaties verspreid over het Vlaamse landsgedeelte en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  

Lot   5

II.2.1. Benaming
Inspectie en onderhoud van de las-en slijptafel van het merk Plymovent  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE2
Voornaamste plaats van uitvoering:   Locaties verspreid over het Vlaamse landsgedeelte en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2021/S 001-000000

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1:  Inspectie en onderhoud van de lasrookafzuigarm + bijhorende automatische klep

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2023-03-09

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   NEDERMAN NV
Postadres:   Bergensesteenweg 181, BE- 1600  Sint-Pieters-Leeuw
NUTS-code:   BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot   2:  Inspectie en onderhoud van de lasrookfilterinstallaties van het merk Nederman

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2023-03-09

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   NEDERMAN NV
Postadres:   Bergensesteenweg 181, BE- 1600  Sint-Pieters-Leeuw
NUTS-code:   BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot   3:  Inspectie en onderhoud van de lasrookfilterinstallaties van het merk Donaldson

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2023-03-09

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   DONALDSON EUROPE BVBA
Postadres:   Interleuvenlaan 1, BE- 3001  Heverlee
Tel:   +32 16383970
Fax:   +32 16383938
E-mail:   toritdce@mail.donaldson.com
NUTS-code:   BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot   4:  Inspectie en onderhoud van de lasrookfilterinstallatie van het merk Kemper (enkel in Brugge)

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2023-03-09

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   DONALDSON EUROPE BVBA
Postadres:   Interleuvenlaan 1, BE- 3001  Heverlee
Tel:   +32 16383970
Fax:   +32 16383938
E-mail:   toritdce@mail.donaldson.com
NUTS-code:   BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot   5:  Inspectie en onderhoud van de las-en slijptafel van het merk Plymovent

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2023-03-09

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   NEDERMAN NV
Postadres:   Bergensesteenweg 181, BE- 1600  Sint-Pieters-Leeuw
NUTS-code:   BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-03-24

Scroll to Top