Vvm De Lijn – Elektrische Bussystemen (ebs)

Catégorie : Attribution | Date de publication: 11/08/2022

DETAIL

Vvm De Lijn – Elektrische Bussystemen (ebs) | Raamovereenkomst voor de levering van elektrische bussen en bijhorend onderhoud
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT – NUTSSECTOREN  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  VVM De Lijn – Elektrische BusSystemen (EBS)
Postadres :  Motstraat 20, BE- 2800  Mechelen
E-mail:   ebs.aanbestedingen@delijn.be
Internetadres(sen):   https://www.delijn.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=455083

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor de levering van elektrische bussen en bijhorend onderhoud  
Referentienummer:   EBS-PG1771 100570-F06_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  34144910
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Raamovereenkomst voor de levering van elektrische bussen en bijhorend onderhoud
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE2, BE1
II.2.4. Beschrijving
zie bestek  

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2021/S 107-282920

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2021-12-02

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot   2

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2021-12-02

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
zie bestek

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel
E-mail:   info@raadvanstate.be
Internetadres(sen):   http://www.raadvst-consetat.be/

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-10

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]