Marché Public

VVM De Lijn – Operaties

Catégorie : Attribution | Date de publication: 11/01/2020

DETAIL

VVM De Lijn – Operaties | LLVV/01/20_West-Vlaanderen N° 500686
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT – NUTSSECTOREN 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: VVM De Lijn – Operaties
Postadres: Motstraat 20,BE-2800 Mechelen
Contactpersoon: Luc Van den Berghe
Tel: +32 92119361
E-mail: luc.vandenberghe@delijn.be
Internetadres(sen): www.delijn.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=363645

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
LLVV/01/20_West-Vlaanderen 
Referentienummer: De Lijn- Exploitatie-LLVV/01/20_West-Vlaanderen-F06_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 60130000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Bijzondere vormen van geregeld vervoer voor het ophalen van leerlingen : 5 ritten leerlingenvervoer
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA

II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
5/BRU/021 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2
Voornaamste plaats van uitvoering: zie bijlage 1 van het bestek
II.2.4. Beschrijving
bijzonder vorm van geregeld vervoer voor het ophalen van leerlingen : 5 ritten 

Lot 2

II.2.1. Benaming
5/KOK/016 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2
Voornaamste plaats van uitvoering: zie bijlage 1 van het bestek
II.2.4. Beschrijving
bijzonder vorm van geregeld vervoer voor het ophalen van leerlingen : 5 ritten 

Lot 3

II.2.1. Benaming
5/MID/006 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2
Voornaamste plaats van uitvoering: zie bijlage 1 van het bestek
II.2.4. Beschrijving
bijzonder vorm van geregeld vervoer voor het ophalen van leerlingen : 5 ritten 

Lot 4

II.2.1. Benaming
5/OST/004 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2
Voornaamste plaats van uitvoering: zie bijlage 1 van het bestek
II.2.4. Beschrijving
bijzonder vorm van geregeld vervoer voor het ophalen van leerlingen : 5 ritten 

Lot 5

II.2.1. Benaming
5/ROE/016 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2
Voornaamste plaats van uitvoering: zie bijlage 1 van het bestek
II.2.4. Beschrijving
bijzonder vorm van geregeld vervoer voor het ophalen van leerlingen : 5 ritten 

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2019/S 204-498055

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-12-16

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 2

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-12-16

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 3

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-12-16

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 4

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-12-16

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 5

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-12-16

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
de documenten zijn te uploaden via e-notification vanaf 21 oktober 2019. Indienen gebeurt elektronisch via de e-tenderingwebsite.Yves Lust059/56 52 50yves.lust@delijn.be

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Eerste Voorzitter van de Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
E-mail: info@raadvanstate.be
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be/

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-01-09

Création de la license EBP Light

Démarrez votre licence EBP Light gratuitement et sans engagement.
Découvrez tous les marchés publics en Belgique.

Comment cela fonctionne-t-il ?

  • 1 Remplissez le formulaire et faites-nous savoir exactement ce que vous recherchez.
  • 2 Recevez un mail de confirmation et activez votre license.
  • 3 Découvrez les derniers avis de marchés publiés en Belgique.
Scroll to Top