Vzw Associatie Ku Leuven, Bio-incubator Nv, Alma Vzw, Centrum Voor Levende Talen Vzw, Stuk Kunstence

Catégorie : Attribution | Date de publication: 01/06/2023

DETAIL

Vzw Associatie Ku Leuven, Bio-incubator Nv, Alma Vzw, Centrum Voor Levende Talen Vzw, Stuk Kunstence | QMMO21-1697_Raamovereenkomst voor vaste en mobiele telefonie_KANDIDAATSTELLING
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  vzw Associatie KU Leuven, Bio-Incubator NV, Alma vzw, Centrum voor Levende Talen vzw, STUK Kunstencentrum vzw, UZ Leuven, Hospex NV
Postadres :  p/a Willem de Croylaan 60a, BE- 3001  Heverlee
E-mail:   leveranciers.aankoop@kuleuven.be
Internetadres(sen):   www.kuleuven.be/overheidsopdrachten  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=484017

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
QMMO21-1697_Raamovereenkomst voor vaste en mobiele telefonie_KANDIDAATSTELLING  
Referentienummer:   KULeuven-QMMO21-1697_kandidaatstelling_DEF-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  64200000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
QMMO21-1697_Raamovereenkomst voor vaste en mobiele telefonie_KANDIDAATSTELLING
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
0.01  EUR

II.2. Beschrijving

Lot   2

II.2.1. Benaming
mobiele telefonie en mobiele data  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE2
II.2.4. Beschrijving
Perceel 2: mobiele telefonie en mobiele data  

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2021/S 058-147106

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2023-05-23

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Telenet BV, BE  Mechelen
NUTS-code:   BE212
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van Leuven
Ferdinand Smoldersplein 5,  BE- 3000  Leuven

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Rechtbank van Leuven
Ferdinand Smoldersplein 5,  BE- 3000  Leuven

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-05-30