Vzw Emiliani

Catégorie : Attribution | Date de publication: 25/07/2022

DETAIL

Vzw Emiliani | Bouwproject Zaffelare
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  vzw Emiliani
Postadres :  Krekelstraat 17, BE- 9160  Lokeren
Contactpersoon:  Lut Van de Vijver
Tel:   +32 93481739
E-mail:   lut.van.de.vijver@emiliani.be
Internetadres(sen):   http://emiliani.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=453651

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Bouwproject Zaffelare  
Referentienummer:   Emiliani-ZAFF-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45000000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Verbouwing van een dokterswoning naar een woning voor 12 personen met een verstandelijke beperking, en de bouw van een meergezinswoning – 2 eenheden van 8 personen met een verstandelijke beperking te Zaffelare.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE232
Voornaamste plaats van uitvoering:   Zaffelare
II.2.4. Beschrijving
De opdracht betreft een overheidsopdracht voor werken met betrekking tot de verbouwing van een dokterswoning naar een woning voor 12 personen met een verstandelijke beperking, en de bouw van een meergezinswoning – 2 eenheden van 8 personen met een verstandelijke beperking te Zaffelare  

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Niet-openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen.

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Emiliani VZW
Krekelstraat 17,  BE- 9160  Lokeren
E-mail:   lut.van.de.vijer@emiliani.be

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Emiliani VZW
Krekelstraat 17,  BE- 9160  Lokeren
E-mail:   lut.van.de.vijer@emiliani.be

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Emiliani VZW
Krekelstraat 17,  BE- 9160  Lokeren
E-mail:   lut.van.de.vijer@emiliani.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-07-26