Vzw Karus

Catégorie : Attribution | Date de publication: 07/12/2022

DETAIL

Vzw Karus | Karus campus Melle - vernieuwen buitenverlichting - perceel ELEK
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  vzw KARUS
Postadres :  Caritasstraat 76, BE- 9090  Melle
Tel:   +32 92106969
E-mail:   info@karus.be
Internetadres(sen):   www.karus.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=466932

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Karus campus Melle – vernieuwen buitenverlichting – perceel ELEK  
Referentienummer:   SDKE-8638-030-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45310000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Tijdens de aanleg van het nieuwe warmtenet wordt ook nieuwe buitenverlichting, nieuwe bekabeling voor de nieuwe buitenarmaturen, nieuwe glasvezelbekabeling en nieuwe wachtbuizen aangelegd.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE234
Voornaamste plaats van uitvoering:   Caritasstraat 76, 9090 Melle
II.2.4. Beschrijving
Tijdens de aanleg van het warmtenet wordt ook nieuwe bujitenverlichting, nieuwe bekabeling, nieuwe glasvezelbekabeling en nieuwe wachtbuizen aangelegd  

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van Eerste Aanleg,  BE  Gent

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Rechtbank van Eerste Aanleg,  BE  Gent

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Rechtbank van Eerste Aanleg,  BE  Gent

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-12-08

Scroll to Top