Vzw Samen

Catégorie : Attribution | Date de publication: 01/06/2023

DETAIL

Vzw Samen | VZW SAMEN Bouwen van een nieuwe woonzorgsite - Wakken Perceel 02 - Losse uitrusting
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  VZW SAMEN
Postadres :  KROMMEWALSTRAAT 9, BE- 8700  TIELT
Tel:   +32 51262020
E-mail:   chantal.vandenberghe@vk-architects-engineers.com
Internetadres(sen):   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=484130  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=484130

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
VZW SAMEN Bouwen van een nieuwe woonzorgsite – Wakken Perceel 02 – Losse uitrusting  
Referentienummer:   Samen vzw -B120036_P02_G-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  39000000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
VZW SAMEN Bouwen van een nieuwe woonzorgsite – Wakken Perceel 02 – Losse uitrusting
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
221666.32  EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE257
II.2.4. Beschrijving
VZW SAMEN Bouwen van een nieuwe woonzorgsite – Wakken Perceel 02 – Losse uitrusting  

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2022/S 238-683163

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2023-05-25

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   AC Decor BV
Postadres:   Maria’s Lindestraat 88, BE- 8800  Roeselare
NUTS-code:   BE256
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Bij eventuele geschillen is de dichtsbijzijnde bevoegde rechtbank bij de maatschappelijke zetel van de aanbestedende overheid bevoegd,  BE  Tielt

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-05-30