Vzw Verenigde Ziekenhuizen Van Waas En Durme

Catégorie : Attribution | Date de publication: 12/05/2022

DETAIL

Vzw Verenigde Ziekenhuizen Van Waas En Durme | Upgrade-traject Davinci robotchirurgiesysteem: huurovereenkomst opgesteld door Intuitive Surgical Srl als "Verhuurder" en vzw Verenigde Ziekenhuizen van Waas en Durme als "Huurder".
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING IN GEVAL VAN VRIJWILLIGE TRANSPARANTIE VOORAF  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  vzw VERENIGDE ZIEKENHUIZEN van WAAS EN DURME
Postadres :  Moerlandstraat 1, BE- 9100  Sint-Niklaas
Contactpersoon:  Jan De Moor
Tel:   +32 474656070
E-mail:   jan.demoor@vitaz.be
Internetadres(sen):   www.vitaz.be  
Adres van het kopersprofiel:   www.vitaz.be

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Upgrade-traject Davinci robot  
Referentienummer:   AZN-2022/AKD/JDM/1108-F15_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  33168000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Upgrade-traject Davinci robotchirurgiesysteem: huurovereenkomst opgesteld door Intuitive Surgical Srl als “Verhuurder” en vzw Verenigde Ziekenhuizen van Waas en Durme als “Huurder”.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
3368048.00  EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE236
II.2.4. Beschrijving
Opdracht betreffende de huur van een systeem voor robotchirurgie inclusief toebehoren en onderhoud.  

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1:  Upgrade-traject Davinci robot

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2022-05-09

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   INTUITIVE SURGICAL Srl
Postadres:   Bridge Building 584 Charles-Quint avenue, BE- 1082  Brussel
NUTS-code:   BE100
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Scroll to Top