Vzw Vlaams Centrum Voor Agro- En Visserijmarketing

Catégorie : Attribution | Date de publication: 27/07/2022

DETAIL

Vzw Vlaams Centrum Voor Agro- En Visserijmarketing | Ontwikkelen van een promotiecampagne in Vlaanderen voor de frietjes van de frituur.
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  VZW Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing
Postadres :  Ellipsgebouw – Koning Albert II-laan 35 bus 50, BE- 8310  Brussel
Contactpersoon:  Frederik Kempinck
E-mail:   frederik.kempinck@vlam.be
Internetadres(sen):   http://www.vlam.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=451175

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Ontwikkelen van een promotiecampagne in Vlaanderen voor de frietjes van de frituur.  
Referentienummer:   VLAM-VLAM/2022/06-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  79340000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Ontwerp en uitwerking van een nieuwe campagne voor de promotie van de frituur en de frietjes van de frituur in
Vlaanderen. De campagne heeft als doel de (frietjes van de) frituur op een positieve manier onder de aandacht te
brengen en dit tijdens onze Week van de Friet (november – onder voorbehoud). De geselecteerde bureaus
ontvangen in een 2de fase een uitgebreidere briefing.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
390960.00  EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE
Voornaamste plaats van uitvoering:   Vlaanderen
II.2.4. Beschrijving
Ontwerp en uitwerking van een nieuwe campagne voor de promotie van de frituur en de frietjes van de frituur in   Vlaanderen. De campagne heeft als doel de (frietjes van de) frituur op een positieve manier onder de aandacht te   brengen en dit tijdens onze Week van de Friet (november – onder voorbehoud). De geselecteerde bureaus   ontvangen in een 2de fase een uitgebreidere briefing.  

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Niet-openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2022/S 056-146898

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2022-06-30

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Cronos Public Services N.V.
Nationaal identificatienummer:   0458085765
Postadres:   Veldkant 33 A, BE- 2550  Kontich
NUTS-code:   BE211
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel
Waterloolaan 70,  BE- 1000  Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
VLAM
Koning Albert II-laan 35 bus 50,  BE- 1030  Brussel
E-mail:   frederik.kempinck@vlam.be

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VLAM
Koning Albert II-laan 35 bus 50,  BE- 1030  Brussel
E-mail:   frederik.kempinck@vlam.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-07-25