fbpx

Marché Public

Vzw Werken Glorieux

Catégorie : Attribution | Date de publication: 14/04/2021

DETAIL

Vzw Werken Glorieux | Raamovereenkomst voor levering van Bevacizumab
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: VZW Werken Glorieux
Postadres: Glorieuxlaan 55,BE-9600 Ronse
Contactpersoon: Mevrouw Lies De Bock
Tel: +32 55233638
Fax: +32 55233022
E-mail: lies.debock@azglorieux.be
Internetadres(sen): www.werken-glorieux.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor levering van Bevacizumab 
Referentienummer: AZ/K8300/2021/001
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 33690000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
3002505.00 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE235
Voornaamste plaats van uitvoering: AZ Glorieux Apotheek, Glorieuxlaan 55 te 9600 Ronse / Az Groeninge vzw campus Kennedylaan, President Kennedylaan 4 te 8500 Kortrijk / Az Maria Middelares, Buitenring .(zie opdrachtdocumenten)
II.2.4. Beschrijving
Deze opdracht omvat een raamovereenkomst voor het leveren van Bevacizumab. Deze opdracht is van toepassing voor 7 ziekenhuizen: AZ Glorieux Ronse, AZ Groeninge Kortrijk, AZ Maria Middelares Gent, Sint Jozefskliniek Izegem, OLV van Lourdes Ziekenhuis Waregem, Sint-Vincentiusziekenhuis Deinze en AZ Sint-Elisabeth Zottegem. 

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2021/S 008-013507

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Raamovereenkomst voor levering van Bevacizumab

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2021-02-26

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Amgen NV
Postadres: Telecomlaan 5-7,BE-1831 Diegem
Tel: +32 27752843
E-mail: virginie.saillard-drouet@amgen.com
NUTS-code: BE
Internetadres: www.amgen.be
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
Opmerkingen over de gunningscriteria: De opdracht werd gegund aan de hand van gunningscriteria: (1) Prijs (40 punten); (2) Kwaliteit en veiligheid (35 punten); (3) Leverbetrouwbaarheid en supply chain (15 punten); (4) Dienst na verkoop (10 punten)

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
AZ Glorieux Ronse
Glorieuxlaan 55, BE-9600 Ronse
Tel: +32 55233011
Fax: +32 55233022
E-mail: info@azglorieux.be
Internetadres(sen): www.azglorieux.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2021-04-12

Scroll to Top