Marché Public

Woonpunt Mechelen cvba

Catégorie : Attribution | Date de publication: 18/09/2019

DETAIL

Woonpunt Mechelen cvba | Ploegstraat - Eggestraat: aanstellen ontwerpteam: Vervangingsbouw van 42 wooneenheden N° 528674
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Woonpunt Mechelen cvba
Postadres: Lijsterstraat 6,BE-2800 Mechelen
Contactpersoon: Mevrouw Karen Geudens
Tel: +32 15280943
E-mail: karen.geudens@woonpuntmechelen.be
Internetadres(sen): www.woonpuntmechelen.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Ploegstraat – Eggestraat: aanstellen ontwerpteam: Vervangingsbouw van 42 wooneenheden 
Referentienummer: 2018/0427/01b
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45211300
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
453150.99 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE212
Voornaamste plaats van uitvoering: Mechelen
II.2.4. Beschrijving
Ploegstraat – Eggestraat: aanstellen ontwerpteam: Vervangingsbouw van 42 wooneenheden 

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2019/S 014-028802

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Ploegstraat – Eggestraat: aanstellen ontwerpteam: Vervangingsbouw van 42 wooneenheden

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-08-13

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: a33 architecten bvba
Postadres: Fonteinstraat 1a- bus 0401,BE-3000 Leuven
Tel: +32 16207200
Fax: +32 16299800
E-mail: gert.s@a33.be
NUTS-code: BE
Internetadres: www.a33.be
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
rechtbank eerste aanleg Antwerpen, afdeling Mechelen
keizerstraat 20, BE-2800 Mechelen
Tel: +32 15288111

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-09-17

Création de la license EBP Light

Démarrez votre licence EBP Light gratuitement et sans engagement.
Découvrez tous les marchés publics en Belgique.

Comment cela fonctionne-t-il ?

  • 1 Remplissez le formulaire et faites-nous savoir exactement ce que vous recherchez.
  • 2 Recevez un mail de confirmation et activez votre license.
  • 3 Découvrez les derniers avis de marchés publiés en Belgique.

Scroll to Top