Ag Vespa

Catégorie : Autres | Date de publication: 24/03/2023

DETAIL

Ag Vespa | Middelheimmuseum_collectiepaviljoen_orangerie
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  AG VESPA
Postadres :  Paradeplein 25, BE- 2018  Antwerpen
Contactpersoon:  Anke Van der Jonckheyd
E-mail:   anke.vanderjonckheyd@antwerpen.be
Internetadres(sen):   www.agvespa.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=476921

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Middelheimmuseum_collectiepaviljoen_orangerie  
Referentienummer:   AG VESPA-P002539-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  39154000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Ontwerp, levering en plaatsing met betrekking op de realisatie van de
herinrichting van 2 publieksgebouwen in het Middelheimmuseum: het
collectiepaviljoen en de orangerie
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE211
Voornaamste plaats van uitvoering:   Middelheimlaan 61, 2020 Antwerpen
II.2.4. Beschrijving
Voor de werking vanaf 2024 is aangepaste infrastructuur nodig in de vorm van een onthaal, verzamel- en informatiepunt en museumshop.   De opdracht is opgedeeld in twee onderdelen:   – Ontwerp, levering en plaatsing met betrekking op de realisatie van de herinrichting van het collectiepaviljoen zodat de bibliotheek met publieksfunctie kan verplaatst worden van de Orangerie naar het Collectiepaviljoen.   – Ontwerp, levering en plaatsing met betrekking op de realisatie van de orangerie als bezoekerspaviljoen in functie van de werking vanaf 2024.   Om de leesbaarheid op de site van het Middelheimmuseum te bevorderen worden beide locaties qua concept (look and feel) op elkaar afgestemd. Het museum wenst een maximale aansluiting qua uitstraling en vormgeving tussen de inrichting van de orangerie en die van het collectiepaviljoen. De context is echter zeer divers: Het collectiepaviljoen werd in 2000 door Stéphane Beel gebouwd, terwijl de orangerie sinds 1976 beschermd historisch erfgoed is.   De voorwaarden die gelden voor de uitvoering van de opdracht worden opgenomen in het bestek, dat in fase 2 aan de geselecteerde kandidaten wordt verstuurd.   De inschrijver zal het engagement aangaan om beide onderdelen tegen uiterlijk 1 april 2024 uit te voeren.  
II.2.7. Looptijd
Einde (dd/mm/jjjj):   2024-04-01
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2023-04-24  11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel
Tel:   +32 22349611
E-mail:   info@raadvanstate.be
Internetadres(sen):   http://www.raadvanstate.be

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel
Tel:   +32 22349611
E-mail:   info@raadvanstate.be
Internetadres(sen):   http://www.raadvanstate.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-03-22