Agb Roosdaal

Catégorie : Autres | Date de publication: 12/05/2022

DETAIL

Agb Roosdaal | Uitnodiging tot indienen offerte - Concessie voor de uitbating horecagelegenheid van Gemeenschapscentrum Het Koetshuis (café of drankgelegenheid met beperkt gerechtenaanbod) - 2e oproep - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN CONCESSIEOVEREENKOMST  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  AGB Roosdaal
Postadres :  Brusselstraat 15, BE- 1760  Roosdaal
Contactpersoon:  De heer Geert Vandenhouwe
Tel:   +32 54894902
E-mail:   geert.vandenhouwe@roosdaal.be
Internetadres(sen):   https://www.roosdaal.be/bestuur-en-diensten/bestuur/autonoom-gemeentebedrijf-agb  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte – Concessie voor de uitbating horecagelegenheid van Gemeenschapscentrum Het Koetshuis (café of drankgelegenheid met beperkt gerechtenaanbod) – 2e oproep – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking  
Referentienummer:   AGB 2022/21
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  55500000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE241
Voornaamste plaats van uitvoering:   AGB Roosdaal (leveringsadres), Strijtemplein 15 te 1760 Roosdaal
II.2.4. Beschrijving
De concessiegever geeft in concessie de uitbating van de horecagelegenheid van gemeenschapscentrum Het Koetshuis te Roosdaal. De waarde van de concessie wordt geraamd op een omzet van 1.005.975,00 euro inclusief BTW en over de langst mogelijke duur van de concessieovereenkomst (met name 9 jaar). Verder info met betrekking tot de voorwaarden van de concessie zijn terug te vinden in de bevraginsleidraad en de bijgevoegde concessieovereenkomst die beiden als bestek fungeren voor deze concessie. De inschrijvers vullen het bijhorende inschrijvingsformulier en de verklaring op eer in.   De geïnteresseerden worden aangeraden een plaatsbezoek te doen. Dit kan op afspraak met de heer Geert Vandenhouwe via 054 89 49 00 of geert.vandenhouwe@roosdaal.be.  
II.2.7. Looptijd
108   maand(en)

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
zie bestek aub

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. zie bestek aub
Eventuele minimumeisen:
1. zie bestek aub

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. zie bestek aub

Eventuele minimumeisen:
1. zie bestek aub

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-06-09  11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel
Internetadres(sen):   http://www.raadvanstate.be/?page=e-procedure&lang=nl

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-05-12

Scroll to Top