AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS

Catégorie : Autres | Date de publication: 08/04/2019

DETAIL

AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS | BEGRAZING MET SCHAAPSKUDDE PERCEEL 1: DRONGENGOED PERCEEL 2: VAGEVUURBOSSEN/LINDEVELD/BULSKAMPVELD N° 510627
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Agentschap voor Natuur en Bos
Postadres: Graaf De Ferrarisgebouw – Koning Albert II-laan 20 bus 8,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: Els Van Durme
Tel: +32 92762033
E-mail: els.vandurme@vlaanderen.be
Internetadres(sen): http://www.natuurenbos.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=338547

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
BEGRAZING MET SCHAAPSKUDDE PERCEEL 1: DRONGENGOED PERCEEL 2: VAGEVUURBOSSEN/LINDEVELD/BULSKAMPVELD 
Referentienummer: ANB-ANB/OTBW/2019/54554-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 77000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Schapenbegrazing.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA

II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
DRONGENGOED 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE23
Voornaamste plaats van uitvoering: Ursel
II.2.4. Beschrijving
Schapenbegrazing in het Drongengoed. 
II.2.7. Looptijd
12 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 2

II.2.1. Benaming
VAGEVUURBOSSEN/LINDEVELD/BULSKAMPVELD 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE25
Voornaamste plaats van uitvoering: West-Vlaanderen
II.2.4. Beschrijving
Schapenbegrazing in het Drongengoed. 
II.2.7. Looptijd
12 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-05-14 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-09

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]