Agentschap Voor Natuur En Bos

Catégorie : Autres | Date de publication: 03/08/2022

DETAIL

Agentschap Voor Natuur En Bos | Proefproject beheer van everzwijnen in bewoonde gebieden
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Agentschap voor Natuur en Bos
Postadres :  Havenlaan 88 bus 75, BE- 1000  Brussel
Contactpersoon:  Joris Sangers
Tel:   +32 477895984
E-mail:   joris.sangers@vlaanderen.be
Internetadres(sen):   http://www.natuurenbos.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=454687

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Proefproject beheer van everzwijnen in bewoonde gebieden  
Referentienummer:   ANB-AB-2022-155-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  79311000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De aanbesteder is op zoek naar een opdrachtnemer, desgevallend met een klein multidisciplinair team in onderaanneming. Voor verdere informatie aangaande de taakinvulling: zie technische bepalingen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE2
II.2.4. Beschrijving
De aanbesteder is op zoek naar een opdrachtnemer, desgevallend met een klein multidisciplinair team in onderaanneming. Voor verdere informatie aangaande de taakinvulling: zie technische bepalingen.  
II.2.7. Looptijd
12   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.Hiertoe voegt de inschrijver bij zijn offerte een recent uittreksel uit het Strafregister toe (max. 6 maand oud).

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-09-08  15:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
de griffie van de Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE- 1040  Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-04