Associatie Ku Leuven P/a Ku Leuven

Catégorie : Autres | Date de publication: 26/07/2022

DETAIL

Associatie Ku Leuven P/a Ku Leuven | QVMB22-2209 Raamovereenkomst voor een professioneel fotodatabank-systeem voor diverse leden van de Associatie KU Leuven
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Associatie KU Leuven p/a KU Leuven
Postadres :  W. de Croylaan 60A bus 5570, BE- 3001  Heverlee
Contactpersoon:  Stephanie Peymen
Fax:   +32 16322982
E-mail:   leveranciers.aankoop@kuleuven.be
Internetadres(sen):   www.kuleuven.be/overheidsopdrachten  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=453833

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
QVMB22-2209 Raamovereenkomst voor een professioneel fotodatabank-systeem voor diverse leden van de Associatie KU Leuven  
Referentienummer:   KULeuven-QVMB22-2209-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  72000000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
QVMB22-2209 Raamovereenkomst voor een professioneel fotodatabank-systeem voor diverse leden van de Associatie KU Leuven
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE2
II.2.4. Beschrijving
QVMB22-2209 Raamovereenkomst voor een professioneel fotodatabank-systeem voor diverse leden van de Associatie KU Leuven  
II.2.7. Looptijd
48   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
3 x 2 maanden  

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Zie bestek

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-08-23  14:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van Leuven
Ferdinand Smoldersplein 5,  BE- 3000  Leuven

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Rechtbank van Leuven
Ferdinand Smoldersplein 5,  BE- 3000  Leuven

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-07-27

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]