Marché Public

Az Groeninge Vzw

Catégorie : Autres | Date de publication: 12/10/2021

DETAIL

Az Groeninge Vzw | Uitnodiging tot indienen offerte - Raamovereenkomst temperatuurmonitoring - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: AZ Groeninge vzw
Postadres: Kennedylaan 4,BE-8500 Kortrijk
Contactpersoon: Mevrouw Liesbet Toye
Tel: +32 56635415
Fax: +32 56635408
E-mail: Liesbet.toye@azgroeninge.be
Internetadres(sen): www.azgroeninge.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte – Raamovereenkomst temperatuurmonitoring – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking 
Referentienummer: 2021/614
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 30000000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE254
Voornaamste plaats van uitvoering: AZ Groeninge vzw, Kennedylaan 4 te 8500 Kortrijk
II.2.4. Beschrijving
Raamovereenkomst temperatuurmonitoring 
II.2.7. Looptijd
60 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.Document uitgaande van erkend accountingkantoor of revisor met vermelding van Z-score (Altman) van de aanbiedende partij.Berekeningswijze in geval private onderneming:0,717 x Werkkapitaal / Totale bezittingen +0,847 x Totaal van ingehouden winsten / Totale bezittingen +3,107 x Winst voor belastingen en interest / Totale bezittingen +0,420 x Boekwaarde van de bezittingen / Boekwaarde van de schulden +0,998 x Omzet / Totale bezittingen.De score dient bevestigd te worden door boekhouder of revisor, met vermelding van naam en erkenningsnummer.Minimumeis: Uit de behaalde score moet een gezonde financiële toestand blijken. Deze score dient dan ook hoger te zijn dan 1,8.Wanneer de score lager is, • is een expliciete verklaring van de revisor vereist waarbij uitgelegd wordt waarom de score lager ligt en waarom dit geen probleem vormt voor de uitvoering van deze opdracht. • In voorkomend geval dient de revisor ieder jaar bij het neerleggen van de jaarrekening een update van deze verklaring te geven • én zal de aanbieder toch een borg van 5% stellen gedurende de looptijd van de overeenkomst.
Eventuele minimumeisen:
1. De aanbestedende overheid heeft het recht om op basis van de verklaring door de revisor de kandidaat al dan niet te weren.
De Aanbestedende Overheid heeft tevens, bij vaststelling van een lagere score dan 1,8 tijdens de looptijd van het contract, steeds de mogelijkheid de overeenkomst kosteloos en met een nader af te spreken einddatum te verbreken en dit zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.”

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. 3 referenties binnen de gezondheidszorg in de BeNeLux (50+ meetpunten) OF5 referenties met meer dan 50 meetpunten, waarvan minstens 3 in de gezondheidszorg binnen de BeNeLux

Eventuele minimumeisen:
1. Dit criterium geldt als minimumeis + deze referenties mogen niet ouder zijn dan 3 jaar of de overeenkomst moeten nog steeds in voege zijn.

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2021-11-02 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2022-01-31

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG WEST-VLAANDEREN, AFDELING KORTRIJK
BURGEMEESTER NOLFSTRAAT 10A, BE-8500 KORTRIJK

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2021-10-12

Scroll to Top