fbpx

Marché Public

Az Monica

Catégorie : Autres | Date de publication: 18/06/2021

DETAIL

Az Monica | Oproep tot aanvraag tot deelneming - Aanstelling firma voor het wassen van ramen
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: AZ Monica
Postadres: Florent Pauwelslei 1,BE-2100 Deurne
Contactpersoon: Mevrouw Elly De Cuyper
Tel: +32 473631275
Fax: +32 33205600
E-mail: elly.de.cuyper@azmonica.be
Internetadres(sen): www.azmonica.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Oproep tot aanvraag tot deelneming – Aanstelling firma voor het wassen van ramen 
Referentienummer: AD/EDC/2021/001
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 90911300
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Poetsen van ramen, koepels, signalisatie, glaswanden,. en leegmaken van dakgoten van diverse gebouwen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA

II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
AZ Monica – diverse gebouwen  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
Voornaamste plaats van uitvoering: diverse locaties
II.2.4. Beschrijving
Perceel 1 “AZ Monica – diverse gebouwen” AZ Monica, Florent Pauwelslei 1 te 2100 Deurne AZ Monica, Herentalsebaan 440-444 te 2100 Deurne AZ Monica, Herentalsebaan 369 te 2100 Deurne AZ Monica, Stevenslei 20 te 2100 Deurne AZ Monica, Harmoniestraat 68 te 2100 Antwerpen AZ Monica, Harmoniestraat 80 te 2100 Antwerpen AZ Monica, Harmoniestraat 86 te 2100 Antwerpen AZ Monica, Harmoniestraat 25 te 2100 Antwerpen AZ Monica, Schulstraat 57 te 2100 Antwerpen 
II.2.7. Looptijd
24 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 2

II.2.1. Benaming
AZ Rivierenland – diverse gebouwen  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
Voornaamste plaats van uitvoering: diverse locaties
II.2.4. Beschrijving
Perceel 2 “AZ Rivierenland – diverse gebouwen” AZ Rivierenland, Campus Bornem, Kasteelstraat 23 te 2880 Bornem AZ Rivierenland, Campus Rumst, ’s Herenbaan 172 te 2840 Rumst AZ Rivierenland, campus Willebroek, Tisseltsesteenweg 27 te 2830 Willebroek Kinderopvang Kabouterland, Kasteelstraat 26 te 2880 Bornem Huis 1872, Kasteelstraat 28 te 2880 Bornem 
II.2.7. Looptijd
24 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 3

II.2.1. Benaming
Algemene prijslijst  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
Voornaamste plaats van uitvoering: diverse gebouwen
II.2.4. Beschrijving
Algemene prijslijst voor dienstverlening op afroep.  
II.2.7. Looptijd
24 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. Het bewijs van verzekering tegen beroepsrisico’s.2. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.3. Voor elke kandidaat zal de aanbestedende overheid zelf een Creditsafe rapport opvragen.De Creditsafe Internationale Score is een gestandaardiseerde score afgeleid van de normale Creditsafe score.Hierdoor kan een scorevergelijking worden gemaakt tussen bedrijven in verschillende landen.Volgende scores zijn mogelijk:Score OmschrijvingA Zeer Laag risicoB Laag risicoC Gemiddeld risicoD Hoog risicoE Geen ScoreMeer informatie over CreditSafe kan desgewenst bekomen worden via https://www.creditsafe.be/
Eventuele minimumeisen:
1. Beschikbaarheid van de verzekering.
2. Genormaliseerde bankrelaties.
3. Uit de behaalde score moet een gezonde financiële toestand blijken. Deze score dient dan ook A, B of C te zijn.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. Een beschrijving van de technische uitrusting en van de door de leverancier getroffen maatregelen om de kwaliteit en de continuïteit van levering te waarborgen.2. Een referentielijst van vergelijkbare projecten over de 3 laatste jaren binnen BE, met vermelding van naam ziekenhuis/onderneming, contactpersoon, telefoonnummer en mailadres. Er bestaat de mogelijkheid dat deze referenties gecontacteerd worden.3. De opdrachtnemer dient voor de uitvoering van de werkzaamheden vakbekwaam, geschoold en betrouwbaar personeel in te zetten. De personen ter plaatse en hun verantwoordelijke moeten de Nederlandse taal machtig zijn.

Eventuele minimumeisen:
1. Aanleveren beschrijving technische uitrusting en uitgewerkt plan van aanpak om continuïteit te verzekeren.
2. Aanlevering van een referentielijst.
3. Gedurende de volledige duurtijd van de opdracht moet men in het Nederlands kunnen communiceren.

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.4 Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2021-07-20 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Ondernemingsrechtbank van Antwerpen, BE nvt

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2021-06-16

Scroll to Top