Az Sint Lucas Brugge

Catégorie : Autres | Date de publication: 21/06/2022

DETAIL

Az Sint Lucas Brugge | Decentrale geneesmiddelendistributie
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  AZ Sint Lucas Brugge
Postadres :  Sint-Lucaslaan 29, BE- 8310  Brugge
Contactpersoon:  Frederik Vandenbroucke
Tel:   +32 50365425
E-mail:   frederik.vandenbroucke@stlucas.be
Internetadres(sen):   www.stlucas.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=449776

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Decentrale geneesmiddelendistributie  
Referentienummer:   AZ Sint Lucas Brugge-2022/FVA/200-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  33000000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
levering van een decentraal geneesmiddelendistributiesysteem, als eerste fase van een volledige vernieuwing van de ziekenhuisapotheek en een volledige automatisering van het geneesmiddelendistributieproces
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE251
II.2.4. Beschrijving
levering van een decentraal geneesmiddelendistributiesysteem, als eerste fase van een volledige vernieuwing van de ziekenhuisapotheek en een volledige automatisering van het geneesmiddelendistributieproces  
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj):   2022-10-03
Einde (dd/mm/jjjj):   2032-12-31
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:  

IV.1.4 Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-07-25  10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   6   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van Brugge,  BE- 8000  Brugge

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Rechtbank van Brugge,  BE- 8000  Brugge

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Rechtbank van Brugge,  BE- 8000  Brugge

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-06-22

Scroll to Top