Brugge

Catégorie : Autres | Date de publication: 26/05/2022

DETAIL

Brugge | Raamovereenkomst voor het leveren en lossen van sierheesters (2022-'25).
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Brugge
Postadres :  Burg 12, BE- 8000  Brugge
Contactpersoon:  Joachim Calcoen
E-mail:   joachim.calcoen@brugge.be
Internetadres(sen):   http://brugge.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=447690

I.3. Communicatie

Officiële benaming :  Openbaar Domein
Postadres :  Buiten de Smedenpoort 2, BE- 8000  Brugge
Contactpersoon:  Joachim Calcoen
E-mail:   joachim.calcoen@brugge.be
Internetadres(sen):   http://brugge.be  
Adres van het kopersprofiel:   http://brugge.be

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor het leveren en lossen van sierheesters (2022-’25).  
Referentienummer:   Brugge-BRUGGE-2022-025-FG-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  03451300
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Raamovereenkomst voor het leveren en lossen van sierheesters (2022-’25).
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE251
Voornaamste plaats van uitvoering:   Diverse locaties.
II.2.4. Beschrijving
Raamovereenkomst voor het leveren en lossen van sierheesters (2022-’25).  
II.2.7. Looptijd
48   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
Initiële looptijd van deze raamovereenkomst: 12 maanden   Leveringstermijn van de individuele afroepen (in kalenderdagen): 14   Er kunnen drie stilzwijgende verlengingen zijn.   De basisopdracht loopt van gunning tot eind december. De volgende verlenging verloopt per kalenderjaar.   Na de laatste verlenging zal in ieder geval geen enkele nieuwe bestelling kunnen gebeuren in uitvoering van de opdracht.   Zie bestek pagina 12.  

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-06-21  10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   6   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
College van Burgemeester en Schepenen
Burg 12,  BE- 8000  Brugge

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Overheidsopdrachten
Blinde Ezelstraat 1 – 3,  BE- 8000  Brugge

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-05-27

Scroll to Top