Brugge

Catégorie : Autres | Date de publication: 25/07/2022

DETAIL

Brugge | Raamovereenkomst voor het leveren en aanplanten bomen in voortuinzones en scholen.
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Brugge
Postadres :  Burg 12, BE- 8000  Brugge
Contactpersoon:  Joachim Calcoen
E-mail:   Joachim.Calcoen@brugge.be
Internetadres(sen):   http://brugge.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=453776

I.3. Communicatie

Officiële benaming :  Openbaar Domein
Postadres :  Buiten de Smedenpoort 2, BE- 8000  Brugge
Contactpersoon:  Joachim Calcoen
E-mail:   joachim.calcoen@brugge.be
Internetadres(sen):   http://brugge.be  
Adres van het kopersprofiel:   http://brugge.be

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor het leveren en aanplanten bomen in voortuinzones en scholen.  
Referentienummer:   Brugge-BRUGGE-2022-040-FG-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45000000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Raamovereenkomst voor het leveren en aanplanten bomen in voortuinzones en scholen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE251
Voornaamste plaats van uitvoering:   Grondgebied Stad Brugge, 8000 Brugge.
II.2.4. Beschrijving
Raamovereenkomst voor het leveren en aanplanten bomen in voortuinzones en scholen.  
II.2.7. Looptijd
36   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
Initiële looptijd van deze raamovereenkomst: 12 maanden   Uitvoeringstermijn van de individuele afroepen (in kalenderdagen): 21   Er kunnen twee stilzwijgende verlengingen zijn.   Zie bestek pagina 12.  

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-08-18  09:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   6   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
College van Burgemeester en Schepenen
Burg 12,  BE- 8000  Brugge

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Overheidsopdrachten
Blinde Ezelstraat 1 – 3,  BE- 8000  Brugge

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-07-26