Marché Public

CV Ninove-Welzijn

Catégorie : Autres | Date de publication: 02/04/2020

DETAIL

CV Ninove-Welzijn | Aanstelling van een ontwerper voor de ontwikkeling van het vervangingsbouwproject wijk Meuleveld (deel) te Ninove (Appelterre) N° 511285
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN PRIJSVRAAG VOOR ONTWERPEN 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Ninove Welzijn cvba
Postadres: Acaciastraat 1,BE-9400 Ninove
Contactpersoon: Mevrouw Leentje Cornelis
Tel: +32 54318660
E-mail: leentje.cornelis@ninovewelzijn.be
Internetadres(sen): www.ninovewelzijn.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aanstelling van een ontwerper voor de ontwikkeling van het vervangingsbouwproject wijk Meuleveld (deel) te Ninove (Appelterre) 
Referentienummer: 2020\006
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 71200000II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

II.2. Beschrijving

II.2.4. Beschrijving
Deze architectuuropdracht omvat de sloop van 21 bestaande eengezinswoningen en de realisatie van een sociaal woonproject bestaande uit 36 huurwoningen in een groene nieuwe (openbare) ruimte 

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Niet-openbare procedure

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-05-13 14:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van Eerste Aanleg van het gerechtelijk arrondissement Dendermonde, BE nvt

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-04-03

Création de la license EBP Light

Démarrez votre licence EBP Light gratuitement et sans engagement.
Découvrez tous les marchés publics en Belgique.

Comment cela fonctionne-t-il ?

  • 1 Remplissez le formulaire et faites-nous savoir exactement ce que vous recherchez.
  • 2 Recevez un mail de confirmation et activez votre license.
  • 3 Découvrez les derniers avis de marchés publiés en Belgique.
Scroll to Top