Marché Public

Departement Economie, Wetenschap en Innovatie

Catégorie : Autres | Date de publication: 09/12/2019

DETAIL

Departement Economie, Wetenschap en Innovatie | Begeleiding, ondersteuning en facilitering van projecten in het kader van het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten N° 539301
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Departement Economie, Wetenschap en Innovatie
Postadres: Ellipsgebouw – Koning Albert II-laan 35 bus 10,BE-1030 Brussel
Contactpersoon: Christophe Veys
E-mail: christophe.veys@vlaanderen.be
Internetadres(sen): www.innovatieveoverheidsopdrachten.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=360005

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Begeleiding, ondersteuning en facilitering van projecten in het kader van het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten 
Referentienummer: Dep. Economie, Wetenschap en Innovatie-PIO – F02_2019_12-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 79400000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Het Departement EWI (PIO) wenst over te gaan tot het plaatsen van meerdere opdrachten voor
begeleiding, ondersteuning en facilitering van projecten in het kader van het Programma Innovatieve
Overheidsopdrachten (PIO). Voor het plaatsen van deze opdrachten wenst het Departement EWI
(PIO) een raamovereenkomst af te sluiten, waarbij opdrachten zullen geplaatst worden naargelang
de behoeften.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
II.2.4. Beschrijving
De projecten in het kader van PIO zijn gericht op het aankopen van innovatieve oplossingen en in het bijzonder op de ontwikkeling en validering van nieuwe of sterk verbeterde producten, diensten of systemen.  De diensten voor begeleiding, ondersteuning en facilitering van PIO-projecten zullen gericht zijn op de voorbereiding van het aankoopproces en omvatten onder andere: – Kick-off vergadering met de aanbestedende dienst; – Definiëring en validering van de behoefte (analyse vraagzijde); – Marktconsultatie (analyse van de aanbodzijde); De opdrachten binnen de raamovereenkomst hebben in principe betrekking op PIO-projecten. De thematiek van deze projecten is heel variërend, gaande van circulaire materialen, hernieuwbare energie, tot sociale innovatie. Een belangrijk aandeel van de projecten richt zich op digitalisering van de overheid waarbij ook nieuwe technologieën als artificiële intelligentie, blockchain, spraak- en tekstherkenning en dergelijke, een rol spelen.  De huidige projectportfolio van het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten is beschikbaar op: http://www.innovatieveoverheidsopdrachten.be/projecten. 
II.2.7. Looptijd
36 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
De raamovereenkomst kan éénmaal onder dezelfde voorwaarden verlengd worden voor een periode van 12 maanden. 

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximum aantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-02-05 12:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
PIO organiseert een informatiesessie op woensdag 8 januari 2020 om 10.00u, in het Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel, lokaal A. 0.11. Om de informatiesessie correct te laten verlopen worden de potentiële inschrijvers die op de informatiesessie wensen aanwezig te zijn, verzocht zich aan te melden op pio@vlaanderen.be tot uiterlijk vrijdag 3 januari 2020. Potentiële inschrijvers dienen hun vragen aan de aanbestedende overheid vooraf te bezorgen via e-mail: pio@vlaanderen.be tot uiterlijk vrijdag 3 januari 2020. Enkel de vragen die tijdig en voor de informatiesessie bij het Departement EWI (PIO) zijn toegekomen, zullen tijdens de informatiesessie worden beantwoord.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 23, BE-1040 brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-12-07

Création de la license EBP Light

Démarrez votre licence EBP Light gratuitement et sans engagement.
Découvrez tous les marchés publics en Belgique.

Comment cela fonctionne-t-il ?

  • 1 Remplissez le formulaire et faites-nous savoir exactement ce que vous recherchez.
  • 2 Recevez un mail de confirmation et activez votre license.
  • 3 Découvrez les derniers avis de marchés publiés en Belgique.
Scroll to Top