District09

Catégorie : Autres | Date de publication: 01/08/2022

DETAIL

District09 | Applicatiebeheerder GIS
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  District09
Postadres :  Botermarkt 1, BE- 9000  Gent
Contactpersoon:  Marianne Van Delsen
Tel:   +32 92660900
E-mail:   overheidsopdrachten@district09.gent
Internetadres(sen):   www.district09.gent  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=454410

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Applicatiebeheerder GIS  
Referentienummer:   District09-G000712-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  72000000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Deze opdracht betreft een raamovereenkomst met één dienstverlener voor het inhuren van een Applicatiebeheerder GIS.
District09 is op zoek naar een Applicatiebeheerder GIS die samen met andere collega’s de bestaande ontwikkelingen voor de Groep Gent verder uitbouwt en beheert.
Dit houdt in:
– 2de lijn support
– aanreiken van oplossingen voor problemen
– testen van de ontwikkeling
– algemene GIS support taken
– monitoring
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE234
II.2.4. Beschrijving
Raamovereenkomst Applicatiebeheerder GIS  
II.2.7. Looptijd
350   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-08-23  09:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Stad Gent
Botermarkt 1,  BE- 9000  Gent

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-02

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]