District09

Catégorie : Autres | Date de publication: 30/05/2023

DETAIL

District09 | BI analist Team Lead
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  District09
Postadres :  Botermarkt 1, BE- 9000  Gent
Contactpersoon:  Marianne Van Delsen
Tel:   +32 92660900
E-mail:   overheidsopdrachten@district09.gent
Internetadres(sen):   www.district09.gent  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=484209

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
BI analist Team Lead  
Referentienummer:   District09-G000809-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  72000000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
District09 is op zoek naar een technisch/functioneel analist annex teamlead voor business intelligence implementaties op het District09 BI data platform (SQL Server 2017, Power BI, SSIS). District09 zoekt een allround BI profiel, met een goede kennis van data modellering.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE234
II.2.4. Beschrijving
District09 is op zoek naar een technisch/functioneel analist annex teamlead voor business intelligence implementaties op het District09 BI data platform (SQL Server 2017, Power BI, SSIS). District09 zoekt een allround BI profiel, met een goede kennis van data modellering.  
II.2.7. Looptijd
350   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2023-06-12  09:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Stad Gent
Botermarkt 1,  BE- 9000  Gent

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-05-31