Don Bosco Onderwijscentrum

Catégorie : Autres | Date de publication: 18/09/2023

DETAIL

Don Bosco Onderwijscentrum | Nieuwbouw en renovatie Don Boscocollege te Hechtel.

Ter informatie: de tekst van deze opdracht werd oorspronkelijk geschreven in NL.

België – Bouwwerkzaamheden – Nieuwbouw en renovatie Don Boscocollege te Hechtel.

Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling

1. Koper
1.1 Koper
Officiële naam: [Don Bosco Onderwijscentrum] —
Rechtsvorm van de koper: Centrale overheidsinstantie
Activiteit van de aanbestedende dienst: Algemene overheidsdiensten

2. Procedure
2.1 Procedure
Titel: Nieuwbouw en renovatie Don Boscocollege te Hechtel.
Beschrijving: Nieuwbouw en renovatie van het Don Boscocollege te Hechtel-Eksel.
Identificatiecode van de procedure: 90374d73-b042-46b8-a6e3-dcc5ec8f792d
Interne identificatiecode: DBOC2023- V26851 Nieuwbouw en renovatie Hechtel
Type procedure: Openbaar
De procedure wordt versneld: No
2.1.1 Doel
Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45000000 Bouwwerkzaamheden

2.1.4 Algemene informatie
Aanvullende informatie: Op straffe van nietigheid van zijn offerte, wordt de inschrijver verwacht een plaatsbezoek uit te voeren. Er dient eerst een afspraak gemaakt te worden per e-mail naar chris.vandenbempt@dboc.be. De inschrijver dient het attest plaatsbezoek dat toegevoegd is aan het bestek correct ingevuld toe te voegen aan zijn offerte.
Rechtsgrondslag:
Richtlijn 2014/24/EU

2.1.6 Gronden voor uitsluiting
Beschrijving: [ Voor de volledige lijst van uitsluitingsgronden verwijzen we naar de aanbestedingsstukken. ] —

5. Perceel
5.1 Perceel: LOT-0001
Titel: DBOC2023- V26851 Nieuwbouw en renovatie Hechtel – 1
Beschrijving: Nieuwbouw en renovatie Don Boscocollege te Hechtel.
Interne identificatiecode: 1
5.1.1 Doel
Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45000000 Bouwwerkzaamheden
Aanvullende classificatie (cpv): 45000000 Bouwwerkzaamheden

5.1.2 Plaats van uitvoering
Stad: Hechtel-Eksel
Postcode: 3940
Onderverdeling van een land: Noord-Limburg (NL421)
Land: België
Aanvullende informatie: Don Boscostraat 72 te 3940 Hechtel-Eksel

5.1.3 Geraamde duur
Begindatum: 2024-04-01+02:00
Duur: 200 DAY

5.1.6 Algemene informatie
Gereserveerde deelname: Geen
Aanbestedingsproject dat niet met EU-middelen wordt gefinancierd

5.1.9 Selectiecriteria
Criterium:

Type: Technische en beroepsbekwaamheid
Beschrijving: Minimumeisen : Categorie D – klasse 7

Criterium:

Type: Economische en financiële draagkracht
Beschrijving: Zie aanbestedingsstukken.

Criterium:

Type: Andere
Beschrijving: De opdrachtnemer heeft, rechtstreeks of via één van zijn verantwoordelijken, geen juridische geschillen (hangende of minder dan 5 jaar geleden afgehandeld) met DBOC of scholen van de scholengroep.

5.1.10 Gunningscriteria
Criterium:

Type: Prijs
Beschrijving: De prijs is het enige gunningscriterium.

5.1.12 Voorwaarden van de aanbesteding
Voorwaarden voor indiening:

Elektronische indiening: Vereist
Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend: Nederlands
Elektronische catalogus: Niet toegestaan
Een geavanceerd(e) of gekwalificeerd(e) elektronisch(e) handtekening of zegel (zoals omschreven in Verordening (EU) nr. 910/2014) is vereist
Varianten: Niet toegestaan
Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen: 2023-10-27+02:00 10:00:00+02:00
Uiterste datum tot wanneer de inschrijving geldig moet blijven: 180 DAY

Voorwaarden van het contract:

Elektronische facturering: Vereist

5.1.15 Technieken
Raamovereenkomst:

Geen

Informatie over het dynamische aankoopsysteem:

Geen

5.1.16 Nadere informatie, bemiddeling en toetsing
Organisatie voor beroepsprocedures: [ Raad van State ] —
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt: [ Ingenieurs- en architectenbureau ESSA ] —
Organisatie die offlinetoegang verleent tot de aanbestedingsstukken: [ Ingenieurs- en architectenbureau ESSA ] —

8. Organisaties
8.1 ORG-0001
Officiële naam: Don Bosco Onderwijscentrum
Registratienummer: 0415432291_1633
Postadres: Don Boscolaan 15  
Stad: Oud-Heverlee
Postcode: 3050
Onderverdeling van een land: Arr. Leuven (BE242)
Land: België
Telefoon: +16 290048
Rollen van deze organisatie:

Koper

8.1 ORG-0002
Officiële naam: FOD Beleid en Ondersteuning
Registratienummer: 0671516647_0
Postadres: Simon Bolivarlaan 30, bus 1  
Stad: Brussel
Postcode: 1000
Onderverdeling van een land: Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Land: België
Telefoon: +32 2 740 80 00
Rollen van deze organisatie:

TED eSender

8.1 ORG-0003
Officiële naam: Ingenieurs- en architectenbureau ESSA
Registratienummer: 0452.206.575
Stad: Halensebaan 353290 DIEST
Land: België
Telefoon: +32 13 35 37 69
Rollen van deze organisatie:

Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt
Organisatie die offlinetoegang verleent tot de aanbestedingsstukken

8.1 ORG-0004
Officiële naam: Raad van State
Registratienummer: 0931.814.266
Postadres: Wetenschapsstraat 33  
Stad: Brussel
Postcode: 1040
Onderverdeling van een land: Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Land: België
Telefoon: +32 02 234 9611
Rollen van deze organisatie:

Organisatie voor beroepsprocedures

11. Informatie over een aankondiging
11.1 Informatie over een aankondiging
Identificatiecode/versie van de aankondiging: abbec0a6-d899-4e58-a1c9-cadd26ff513e 01
Type formulier: Mededinging
Type aankondiging: Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling
Verzenddatum van de aankondiging: 2023-09-18+02:00 00:00:00+02:00
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is: Nederlands 

11.2 Informatie over de bekendmaking