Ghent University

Catégorie : Autres | Date de publication: 07/04/2019

DETAIL

Ghent University | Universiteitsbrede beleidskeuze "Diversiteit" N° 510473
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Universiteit Gent
Postadres: Sint-Pietersnieuwstraat 25,BE-9000 Gent
E-mail: aankoopbeleid@ugent.be
Internetadres(sen): www.ugent.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=338464

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Universiteitsbrede beleidskeuze “Diversiteit” 
Referentienummer: Universiteit Gent-19VOM006-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 79000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Deze opdracht betreft het opdrachthouderschap van de universiteitsbrede beleidskeuze “Diversiteit
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE234
II.2.4. Beschrijving
Deze opdracht betreft het opdrachthouderschap van de universiteitsbrede beleidskeuze “Diversiteit” 
II.2.7. Looptijd
Einde (dd/mm/jjjj): 2021-09-30
Verlenging mogelijk: JA
Zie bestek 

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-04-30 12:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
E-mail: info@raadvst-consetat.be
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be/

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-08

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]